Consulta els acords del passat ple ordinari del 27 de gener

Divendres, 28 de gener de 2022 a les 00:00

El passat dijous 27 de gener a les 19.30h es va celebrar el Ple Ordinari de gener de forma telemàtica degut a l’empitjorament de la situació pandèmica. El Ple va ser convocat per l’alcalde Marc Verneda Urbano, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que formen el consistori i va ser retransmès en directe per Ràdio Sentmenat  (106.4FM).

El Ple va iniciar-se amb la Part Resolutiva, on es va donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats pel consistori des de l’últim Ple i es van portar a debat i votació els punts presentats a l’ordre de convocatòria. Finalment, a la part per a l’Activitat de Control, l’oposició va tenir el torn per a expressar els seus precs i preguntes al govern local. 

Part resolutiva:

001    Despatx d'ofici

S’aprova l’acta del Ple de novembre passat per unanimitat.

A favor (13): ACS, PSC, Junts, CUP, sra. Bibiana Pichardo, sr. Jordi Mercadé

 

002    Expedient 59/2022. Modificació Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)    

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), en els termes previstos a l’annex del present acord.

Segon.- Sotmetre aquest acord a exposició pública, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del Text Refós de la LIei d’Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Tercer.- Publicar l’acord definitiu del text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província, la qual entrarà en vigor en el moment en que es publiqui la seua aprovació definitiva i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 947/1994, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances.

Aprovat per unanimitat.

A favor (13): ACS, PSC, Junts, CUP, sra. Bibiana Pichardo, sr. Jordi Mercadé.

 

003    Expedient 80/2022. Modificació Ordenança Fiscal núm. núm. 20 reguladora dels preus públics per la realització dels programes del centre d’ensenyament musical, activitats esportives, i altres activitats

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 20 reguladora dels preus públics per la realització dels programes del centre d’ensenyament musical, activitats esportives, i altres activitats, en els termes previstos a l’annex del present acord.

Segon.- Sotmetre aquest acord a exposició pública, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del Text Refós de la LIei d’Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Tercer.- Publicar l’acord definitiu del text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província, la qual entrarà en vigor en el moment en que es publiqui la seua aprovació definitiva i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 947/1994, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances.

Aprovat per unanimitat.

A favor (13): ACS, PSC, Junts, CUP, sra. Bibiana Pichardo, sr. Jordi Mercadé.

 

004    Expedient 81/2022. Aprovar 2a Addenda del Conveni de coordinació intermunicipal per la prestació conjunta del servei del taxi    

Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar la 2a Addenda del Conveni de coordinació intermunicipal entre diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per a la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquests municipis, que s’adjunta com annex al present.

Segon. Comunicar aquest acord a tots els ajuntaments signants i a la Direcció general de Transports i Mobilitat del Departament de Vicepresidència, Polítiques digitals i  Territori.

Tercer. Donar-ne la publicitat corresponent en compliment de l’establert a la Llei 14/2019, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aprovat per unanimitat.

A favor (13): ACS, PSC, Junts, CUP, sra. Bibiana Pichardo, sr. Jordi Mercadé.

 

005    Expedient 3534/2021. Aprovar les tarifes del servei urbà de taxi 2022    

Es proposa al ple municipal l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar les tarifes que han de regir el servei urbà d’auto-taxi del municipi de Sentmenat per l’exercici 2022, que seran coincidents amb la resta de municipis signants del Conveni de coordinació intermunicipal entre diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per a la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquests municipis, que es relacionen a continuació:

CONCEPTE

EUR

TARIFA 1: Feiners, de dilluns a divendres, de 8.00 h a 20.00 h

Baixada de bandera

3,53 €

Preu per km urbà

1,27 €

Preu per hora d’espera

23,01 €

Mínim de percepció

6,53 €

Suplements:

Ràdio taxi domicili:

1,44 €

Animals domèstics, excepte gos pigall

1,64 €

Equipatge

Gratuït

TARIFA 2:  Feiners de 20.00 h a 8.00 h, més dissabtes i festius 

Baixada de bandera

  4,25 €

Preu per km urbà

  1,31 €

Preu hora d’espera

23,62 €

Mínim de percepció

  6,58 €

Suplements:

Ràdio taxi domicili

  1,44 €

Animals domèstics, excepte gos pigall

  1,64 €

Equipatge

Gratuït

  

Segon. Notificar aquest acord al sol·licitant i comunicar-ho a la Comissió de Preus de Catalunya.

Aprovat per unanimitat.

A favor (13): ACS, PSC, Junts, CUP, sra. Bibiana Pichardo, sr. Jordi Mercadé.
 

006    Expedient 98/2022. Moció del grup municipal socialista per refer i reforçar el consens sobre el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya per millorar l’aprenentatge i ús de les llengües en un context plurilingüe.

Proposem al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS: 

1. Continuar defensant el foment, la protecció i l’impuls de la llengua catalana al conjunt de la societat i, concretament, la preservació del català com a llengua vehicular del sistema educatiu de Catalunya, sense excloure el castellà. 

2. Constatar que el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya ha estat una eina de cohesió i promoció social a Catalunya que ha aconseguit una escola no segregadora per motius de llengua ni d’origen, que ha cercat la igualtat d’oportunitats del conjunt de l’alumnat. Reconèixer el paper determinant del conjunt de la comunitat educativa en la defensa i funcionament d’aquest model educatiu, defensar la seva pluralitat (docents, famílies, sindicats, moviments de renovació pedagògica, etc.) i preservar-la com a valor intrínsec d’una societat plenament democràtica. 

3. Seguir garantint a l’alumnat el domini ple i equivalent de les dues llengües oficials, el català i el castellà (i l’occità- aranès a l’Aran) al final de l’educació obligatòria (ESO), així com progressivament de l’anglès (o una tercera llengua), destinant els recursos humans, formatius i econòmics necessaris per assolir aquest objectiu. 

4. Preservar el criteri pedagògic i l’autonomia de cada centre educatiu per complir els objectius que marca la normativa vigent, a l’hora d’elaborar els projectes lingüístics, que necessàriament s’han d’adaptar amb flexibilitat a la realitat sociolingüística de l’alumnat i del seu entorn, una realitat que és canviant i no uniforme a tot el territori, i que han de continuar essent els instruments pedagògics per assolir l’objectiu del domini bilingüe al final de la ESO, elaborats amb l’acompanyament o assessorament del Departament d’Educació, regularment avaluats i revisats si escau per la pròpia administració educativa. 

5. Instar al Govern de la Generalitat a donar compliment a les resolucions judicials i no basar la seva acció política en la desobediència ni traslladar aquesta responsabilitat a les direccions dels centres educatius o als claustres. Demanar al Govern que convoqui el conjunt de forces polítiques, així com al conjunt de la comunitat educativa, per tal d’actualitzar, refer i reforçar el consens relatiu al model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya per millorar l’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context plurilingüe, partint de la realitat actual, en un exercici de diàleg i amb voluntat de cerca de consens. 

6. Donar trasllat d’aquesta Moció al Consell Escolar Municipal, les AMPAs/AFAs/AFIs així com als centres educatius del municipi, al Govern de la Generalitat, als Serveis Territorials del Departament d’Educació, al Ministeri d’Educació i Formació Professional del govern espanyol, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, a AFFAC, FAPAES, FAPEL, Som Escola, AEB i el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE).

Rebutjada.

Vots a favor (3): PSC

Abstencions (4): Junts i sr. Jordi Mercadé.

En contra (6): ACS, CUP i sra. Bibiana Pichardo.

 

007    Expedient 169/2022. Moció presentada pel grup municipal de la CUP en defensa de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el català

Proposem al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS: 

1. Promoure, de forma conjunta amb les entitats per la llengua, un pacte municipal per a l’ús del català: A Sentmenat, en català, en el qual s’impliquin persones i entitats dels àmbits cultural, social, econòmic, etc., signant el manifest conjunt i impulsant accions per a la promoció de la llengua. 

2. Adherir-nos com a Ajuntament de Sentmenat a la campanya Tots som referents lingüístics. No t’excusis, impulsada pels principals sindicats d’ensenyament i 2 d’estudiants així com la Plataforma per la Llengua. Fer arribar la campanya als centres educatius del municipi i a totes les entitats que treballin amb joves i adolescents (esportives, de lleure, etc.) i demanar-ne l’adhesió. Amb aquesta adhesió volem renovar i enfortir el compromís del consistori amb el català, com a eina de cohesió i garantia d’igualtat d’oportunitats. 

3. Difondre i garantir l’accés a tota la ciutadania als cursos de català que l’Ajuntament organitza. 

4. Crear un Reglament d’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament i vetllar perquè sigui conegut per tot el consistori i totes les empreses que treballen fent un servei públic, ja que s’hi regula l’ús del català. El reglament estableix que el català ha de ser la llengua a utilitzar en comunicacions, documentació, retolació, etc., així com la llengua utilitzada en actes públics pels càrrecs de l’administració municipal, i se n’ha d’acreditar el coneixement en el cas de les convocatòries de llocs de treball. 

5. Fer un comunicat, com a mínim un cop l’any, adreçat a totes les unitats i personal que treballa directament o indirectament per a l’Ajuntament, per tal de recordar el compromís del consistori amb la llengua catalana, així com la importància de l’ús del català per part del personal en totes les seves comunicacions, i que en l’àmbit públic aquesta ha de ser la llengua de referència. Així com a promocionar el català en tots els àmbits i activitats que impulsem i en què col·laborem com a Ajuntament. 

6. Impulsar conjuntament amb la comunitat educativa del municipi la generació de plans educatius locals que promoguin l’ús social del català com llengua comuna i compartida, en col.laboració amb la xarxa social del territori. 

7. Rebutjar qualsevol atac al model d’immersió lingüística i acompanyar la defensa de l’escola en català com a eina clau per a la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Transmetre aquest suport als centres educatius del municipi. 

8. Rebutjar la imposició de la utilització del castellà com a llengua vehicular en el 25% del currículum a Catalunya, per part del Tribunal Suprem; el topall màxim del 60% que estableix la Llei de Plurilingüisme al País Valencià; i la persecució als models d’immersió lingüística a la Catalunya Nord i les Illes. 

9. Comunicar aquests acords al Consell Escolar Municipal, a les AMPAs/AFAs així com als centres educatius del municipi, al govern autonòmic i estatal i a les entitats de promoció per la llengua. 

Aprovada

Vots a favor (6): ACS, CUP i sra. Bibiana Pichardo.

Abstencions (4): Junts i sr. Jordi Mercadé.

En contra (3): PSC.

Darrera actualització: 28.01.2022 | 13:10