Consulta els acords del passat ple ordinari del 27 d'abril de 2023

Divendres, 28 d'abril de 2023 a les 09:00

Ahir 27 d'abril, el Ple va celebrar l'última sessió ordinària del present mandat i pots recuperar en aquest enllaç.

A) Part resolutiva

001 Despatx d'ofici

S’aprova l’acta anterior del Ple del mes de març per unanimitat (12 vots)
 

002 Expedient 1446/2023. Aprovar modificació de crèdits 7/2023

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 07/2023 sota la modalitat de crèdit extraordinari per import total de 147.955,00 euros, a les aplicacions pressupostàries següents: 

 

 

Denominació

 Import

Cultura

 

 

310.3340.48901

Subv. Activ. Soc. Coral

23.000,00 €

310.3340.48903

Subv. Assoc. Taller d'Art

2.500,00 €

310.3340.48904

Subv. Grup d'Amics Museu Arxiu

7.000,00 €

310.3340.48906

Subvenció Casa Andalucía

2.500,00 €

310.3340.48909

Subvenció Sentcremats

2.500,00 €

310.3340.48920

Subvenció Ràdio Sentmenat

3.500,00 €

 

Total:

41.000,00 €

 

 

 

Joventut

 

 

 

Subv. Assoc. Festa Major Jove

15.000,00 €

 

 

 

Associacionisme

 

 

130.9240.48000

Subv. Assoc. Veïns Can Canyameres

1.200,00 €

130.9240.48001

Subv. Assoc. Veïns Pedrasanta

1.200,00 €

130.9240.48002

Subv. Assoc. Veïns Can Vinyals

1.200,00 €

130.9240.48003

Subv. Assoc. de Veïns del Món

1.200,00 €

130.9240.48004

Subvenció Sentmegatencs

2.000,00 €

130.9240.48005

Subv. Assoc. de Veïns de Sentmenat

1.200,00 €

130.9240.48006

Subv. Col·lectiu Feminista

1.200,00 €

 

Total:

9.200,00 €

 

 

 

Comerç

 

 

220.4310.48900

Subvenció Associació de Comerciants de Sentmenat

4.000,00 €

220.4310.48901

Subvenció Associació Empresaris de Sentmenat

4.000,00 €

 

Total

8.000,00 €

 

 

 

 

 

 

Altres subvencions nominatives de pressupost

 

420.1720.48900

Agrupació Defensa Forestal

4.000,00 €

300.3260.48901

Subvenció Projecte Campus Itaca

755,00 €

300.3260.48002

Subvenció Casal d'estiu

30.000,00 €

 

 

34.755,00 €

 

 

 

Proposta de conveni (nominatiu) Societat Coral

 

310.3340.48911

Conveni Societat Coral

40.000,00 €

 

 

 

Total subvencions nominatives

147.955,00 €

 

Aquests imports a modificar es finançaran de la manera que es detalla a continuació:

Aplicació pressupostària

Denominació

Import

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

147.955,00 €

 

 

147.955,00 €

 

Segon. Procedir a l’exposició pública de la present modificació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província per un període de quinze dies a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar reclamacions o al·legacions davant el Ple de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 168 i següents del Text Refós de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març. 

Es considerarà definitivament aprovat, si durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació. 

Tercer. Comunicar la present resolució a la Intervenció municipal als efectes escaients.

S’aprova per unanimitat (12 vots): ACS, PSC, JUNTS, CUP, Bibiana Pichardo, Jordi Mercadé.
 

003 Expedient 1447/2023. Aprovar modificació de crèdits 8/2023

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2023 sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per import total de 53.000,00 euros, a les aplicacions pressupostàries següents: 

Aplicació pressupostària

Denominació

Import

 

400 9200 63200

Inversió de reposició en edificis i altres

47.000,00 €

SUP.

400 9200 62500

Mobiliari edificis ajuntament

6.000,00 €

C.EXT

 

Total

53.000,00 €

  

Aquests imports a modificar es finançaran de la manera que es detalla a continuació: 

Aplicació pressupostària

Denominació

Import

 

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

53.000,00

 

 

Total

53.000,00

 

Segon. Procedir a l’exposició pública de la present modificació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província per un període de quinze dies a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar reclamacions o al·legacions davant el Ple de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 168 i següents del Text Refós de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març.

Es considerarà definitivament aprovat, si durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació.

Tercer. Comunicar la present resolució a la Intervenció municipal als efectes escaients.

S’aprova per unanimitat (12): ACS, PSC, JUNTS, CUP, Bibiana Pichardo, Jordi Mercadé.

004 Expedient 78/2017. Aprovar declaració d'interés o utilitat municipal de les obres de reforma i rehabilitació d'edificació contemplada al catàleg de patrimoni

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Declarar d’especial interès d’utilitat la sol·licitud de llicència d’obres promoguda pel Sr. E.C.ARNAUS amb DNI núm. *****300X i la Sra. S.H.J. per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina situat al passeig Anselm Clavé, nº 73 d’aquest municipi, atès que l’edificació forma part del Catàleg del Patrimoni de Sentmenat (element núm. 50), dins el grup Edificis residencials, Unifamiliar entre mitgeres, en la categoria ALTRES BÉNS, amb nivell de protecció 2: Protecció estructural, atesa l’existència de valor històric i cultural dels béns que conformen el Catàleg del Patrimoni.

Segon.- Notificar aquest acord als interessats així com a l’Organisme de Gestió Tributària i sol·licitar la possibilitat de la esmentada bonificació.

S’aprova per unanimitat (12 vots): ACS, PSC, JUNTS, CUP, Bibiana Pichardo, Jordi Mercadé.

B) Activitat de control

L’oposició decideix no formular preguntes al govern en ser l’últim ple del mandat.

 

C) Precs i preguntes

La ciutadania formula preguntes als membres del consistori.


 

Darrera actualització: 23.07.2023 | 23:05