Consulta els acords del passat ple ordinari del 24 de novembre

Divendres, 25 de novembre de 2022 a les 00:00

Ahir dijous, 24 de novembre, el Ple va celebrar una nova sessió ordinària que pots recuperar en aquest ENLLAÇ

En aquesta sessió ordinària de novembre tots els punts de l’ordre del dia han estat aprovats per unanimitat.

 

001 Despatx d'ofici

Aprovació de l’acta del Ple anterior.

S’aprova amb els vots a favor (13): unanimitat.

 

002 Expedient 2765/2022. Aprovar el codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sentmenat

Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Sentmenat, el text íntegre del qual s’annexa al present acord.

Segon. Exposar al públic pel termini d’un mes el present acord en el Butlletí Oficial de la província i la seu electrònica, a fi i efecte que la ciutadania pugui presentar suggeriments i/o al·legacions. En cas que no es presentin al·legacions i/o suggeriments el Codi de conducta s’entendrà aprovat definitivament.

Tercer. Comunicar-ne l’aprovació a la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.

S’aprova amb els vots a favor (13): unanimitat.

 

003 Expedient 993/2022. Aprovar l’increment salarial addicional de l'1,5% de tot el personal

El regidor de Recursos Humans proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar l’increment salarial addicional de l'1,5% de tot el personal, respecte de les vigents a 31 de desembre de 2021, a la nòmina del mes de novembre de 2022, i s'abonarà amb efectes del 1 de gener de 2022 com a endarreriments l'increment corresponent als mesos de gener a octubre d'aquest any

Segon.- Notificar aquest acord als representants dels i les treballadores d’aquest Ajuntament.

S’aprova amb els vots: a favor (13): unanimitat.
 

004 Expedient 3766/2022. Moció d'impuls al municipalisme i la seva conciutadania

El Ple de l’Ajuntament de Sentmenat pren els següents acords:

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a que impulsi de manera urgent la Llei de Governs i finances locals. Cal concretar un nou marc jurídic que atorgui les competències i els recursos perquè els Ajuntaments i els Consells Comarcals puguin afrontar els nous reptes amb la seguretat jurídica i amb el finançament que requereix l’administració que està més propera al ciutadà.

SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a replantejar de manera estructural el finançament dels ens locals, incrementant les transferències que reben els Ajuntaments de la participació en els tributs i en els ingressos de l’Estat. Aquest increment ha de pal·liar la manca de recursos per fer front a l’augment del cost de l’energia, dels costos de l’obra pública o del costos salarials producte de la inflació, entre altres causes.

TERCER.- Instar als partits polítics amb representació a les Corts espanyoles a que en la tramitació de la nova llei que regula l’impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), s’articuli de manera que es reforci la seguretat jurídica i que es garanteixi els ingressos per aquest impost.

QUART.- Instar al Govern de l’Estat a que compensi la pèrdua d’ingressos que estan patint els ens locals per l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Béns de Naturalesa Urbana i per l’efecte de les Sentències del Tribunal Constitucional.

CINQUÈ.- Instar al Govern de l’Estat a aplicar l’IVA reduït del 5% a tots els punts de subministrament d’energia dels ens locals de Catalunya (tal com ja s’aplica actualment als punts amb potencia contractada de fins a 10KW).

SISÈ.- Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat a incorporar l’equitat territorial com a criteri transversal de les polítiques públiques que s’impulsin. Cal que l’accés i el repartiment dels recursos públics s’adaptin a la realitat territorial del nostre país i que tan la ciutadania com els Governs locals dels municipis amb menys població tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats que els de les zones urbanes.

En aquest sentit, reclamem el desenvolupament i l’execució de la recent aprovada Agenda Rural de Catalunya i que s’acceleri l’aprovació de l’Estatut dels Municipis rurals.

SETÈ.- Instar als Governs de l’Estat i de la Generalitat i a les cambres legislatives, a impulsar la dignificació de la tasca dels electes locals. En aquest sentit, cal emparar  la iniciativa que està impulsant l’Associació Catalana de Municipis amb la redacció de l’Estatut de l’electe local, que ha de tractar aspectes com la formació, la capacitació, els drets retributius i laborals o la protecció jurídica entre altres, per a dotar de suport, reconeixement i recursos als electes locals.

VUITÈ.- Instar al Govern de l’Estat i al de la Generalitat a reconèixer la tasca del municipalisme a la nostra societat. Tan directament a través dels Governs Locals com a través de les entitats municipalistes, la defensa dels interessos municipalistes contribueix també a la visió global de les nostres comunitats, aportant-hi els valors de la proximitat. En aquest sentit, la institucionalització del municipalisme en òrgans com el Consell de Governs Locals o el Consell Català de Municipis Rurals, és plenament compatible i complementari amb la tasca que les entitats municipalistes porten a terme des de fa ja més de quaranta anys.

I tot això, per a tenir més i millors serveis públics, de qualitat i en benefici sempre de la nostra conciutadania

NOVÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis per a poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades.

S’aprova amb els vots a favor (13): unanimitat.

 

La sessió va continuar amb l'activitat de control dels membres de l'oposició a l'equip de govern. Per últim el públic va poder formular els seus precs i preguntes als membres del govern. La sessió va finalitzar a les 11 de la nit.

Darrera actualització: 25.11.2022 | 09:47