Consulta els acords del passat ple ordinari del 24 de febrer

Divendres, 25 de febrer de 2022 a les 00:00

La sessió es pot recuperar sencera a: https://youtu.be/C3ebYyUReW0?t=627

El consistori de Sentmenat va celebrar ahir dijous, 24 de febrer, una nova sessió ordinària de Ple. En la sessió es va votar en contra de l'aprovació dels pressupostos per a l'exercici 2022 (7 vots en contra i 6 a favor), pel que el punt no va tirar endavant. Tanmateix, altres punts sí que es van aprovar, com per exemple l'actualització del conveni tipus regulador de l’assumpció de les funcions de l’Assistència en la Gestió Econòmica Local (ASGEL) o també la pròrroga del Pla Local de Joventut. El resum de les votacions, punt per punt, és el següent:

Part resolutiva:

001 Despatx d'ofici

S’aprova l’acta de la sessió anterior del Ple de gener.

A favor (13): unanimitat

002 Expedient 223/2022. Informació Economicofinancera - Quart trimestre 2021

Conclusions de l’informe trimestral corresponent al quart trimestre de l’exercici 2022:

  • El compte 413 “Creditors per operacions meritades”, presenta un saldo creditor al final del trimestre de 314.719,11 euros.
  • L’entitat compleix el període mitjà de pagament corresponent al quart trimestre de l’exercici 2021.
  • Es valora inicialment, que l’entitat incomplirà amb el principi d’estabilitat pressupostària, no obstant serà en el moment de la liquidació quan es verifiqui aquest compliment.
  • No es valora el compliment de la regla de la despesa en la pròrroga del pressupost 2021, per trobar-se suspeses les regles fiscals i no tenir disponible la taxa de referència necessària per fer el càlcul.

No remet a votació.

003 Expedient 1615/2021. Aprovar pressupost municipal 2022

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquesta Corporació per l’exercici 2022, el resum del qual per capítols és el següent:

Pressupost d'ingressos

 

Capítol

Descripció

Import

1

Impostos directes

4.870.000,00

2

Impostos indirectes

200.000,00

3

Taxes i altres ingressos

1.466.570,00

4

Transferències corrents

3.297.078,96

5

Ingressos patrimonials

59.000,00

6

Alienació d’inversions reals

0,00

7

Transferències de capital

170.473,85,60

9

Passius financers

929.000,00

 

Total

10.992.122,81

 

Pressupost de despeses

 

Capítol

Descipció

Import

1

Despeses de personal

5.025.473,96

2

Manteniment i serveis

3.898.920,00

3

Despeses financeres

23.000,00

4

Transferències corrents

516.255,00

6

Inversions

1.249.473,85

9

Passius financers

279.000,00

 

Total

10.992.122,81

Segon.- Aprovar les modificacions a les Bases d’Execució del Pressupost per l'exercici 2022.

Tercer.- Aprovar la plantilla pressupostària per a l’exercici de 2022, que compren tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, segons disposa la legislació vigent, del personal al servei de l’Ajuntament, amb les modificacions i en els termes que figuren a l’expedient.

Quart.- Procedir a l’exposició pública del Pressupost, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província per un període de quinze dies a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar reclamacions o al·legacions davant el Ple de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 168 i següents del Text Refós de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març.

Es considerarà definitivament aprovat, si durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació.

A favor (6): ACS, CUP i sra. Bibiana Pichardo

En contra (7): PSC, Junts i sr. Jordi Mercadé

Els pressupostos no queden aprovats.

004 Expedient 273/2022. Aprovar actualització del conveni tipus regulador de l’assumpció de les funcions de l’Assistència en la Gestió Econòmica Local (ASGEL)

Es proposa al plenari:

Primer. Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’encomana de gestió per a l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) que la Diputació de Barcelona presta als ens locals de la província de Barcelona.

Segon. Traslladar els presents acords al Servei d’assistència a la Gestió Econòmica Local de la Diputació de Barcelona.

A favor (13): unanimitat

005 Expedient 1284/2017. Aprovar pròrroga del Pla Local de Joventut

Es proposa al plenari:

Primer.- Prorrogar la vigència del Pla Local de Joventut 2017-21 fins el 31 de desembre de 2022.

Segon.- Notificar aquest acords a l’Oficina del Pla Jove, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, Àrea d’Atenció a les Persones i a la Direcció General de Joventut.

A favor (13): unanimitat

006 Expedient 530/2022. Moció presentada pel grup del PSC en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent gran al municipi

Primer. Instar a l’Ajuntament que en els plecs de clàusules per a la licitació i contractació amb entitats bancàries, introdueixin mesures de bonificació contractual com poden ser les dades i ratios d’atenció a les persones presencialment i densitat de caixers automàtics que disposin al municipi

Segon.  Instar al conjunt de les entitats bancàries i financeres que operen al municipi, a reforçar els recursos d’atenció al client, per tal d’oferir un servei adequat durant tot l’horari en especial atenció a les persones grans que no poden fer els seus tràmits o gestions on line, en compliment del Reial Decret Llei 1/2021 de protecció dels consumidors i usuaris front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

Tercer. Traslladar aquests acords a les associacions de Gent Gran del municipi, a les associacions de Veïns i Veïnes, a la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat, al Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, i a totes les entitats bancàries que operen amb oficina pròpia al municipi.

A favor (13): unanimitat

Darrera actualització: 25.02.2022 | 12:46