Comissió Informativa

Actualment la Comissió Informativa està formada per: 

Montserrat Rueda Miralles, alcaldessa.

Núria Colomé, primera tinent d'alcaldessa.

Jordi Gilgado, segon tinent d'alcaldessa.

Laure Gutiérrez, tercer tinent d'alcaldessa.

Francesc Cadafalch, quart tinent d'alcaldessa.

Jaume Carbonell, regidor de l'oposició (portaveu CUP - AMUNT).

Brigitte Navarrete, regidora de l'oposició (portaveu ACS - MCAT).

Carme Torrents, regidora de l'oposició (portaveu ERC - AM).

Jesus Sellas, regidor de l'oposició (portaveu VOX).

 

Les sessions ordinàries de la comissió informativa es realitzaran el dimecres de la setmana anterior a la celebració del plenari, excepte els mesos d’agost i de desembre, a les divuit trenta hores de la tarda. Si el dimecres fos festiu, la comissió es celebrarà vint-i-quatre hores després i si fos vigília de festiu, el dilluns següent. 

Composició: la comissió s'estructurarà amb presidència, vice-presidència, vocals nats i vocals. Serà president l'alcalde de la corporació i vice-president el primer tinent d’alcalde, els vocals nats els tres tinents d'alcalde i vocals els regidors nomenats com a titular o suplent per cadascun dels grups municipals.

Els diferents grups polítics, amb dos regidors o més, nomenaran el portaveu i substitut de la comissió, restant automàticament nomenat el regidor quin grup municipal té el caràcter d'unipersonal.

Els acords seran adoptats per majoria simple i en tot cas es respectarà la proporcionalitat dels diferents grups polítics que composen el plenari corporatiu d'acord amb el resultat de les últimes eleccions celebrades.

Exerciran la secretaria de la comissió el secretari de la Corporació i la tècnica d’administració general de secretaria que actuaran conjunta o indistintament i redactaran acta succinta de les qüestions tractades, assistirà a la comissió l’interventor municipal. A proposta de la presidència es podrà demanar l'assistència a la comissió, de tècnics per aclarir els temes tractats. També es podrà sol·licitar l’assistència de tècnics municipals si un terç dels regidors ho demana.

Les sessions ordinàries començaran per un despatx d'ofici que inclourà l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, les resolucions i els actes de la Junta de Govern Local en les matèries que n’exerciti el seguiment i control, seguiran amb les informacions de presidència i es tancaran amb un punt d’interpel·lacions, precs i preguntes on cadascun dels vocals podrà realitzar les que consideri adients en relació als expedients que s'estan tramitant dins les matèries competents.

Darrera actualització: 26.07.2023 | 10:45
Darrera actualització: 26.07.2023 | 10:45