Planejament urbanístic vigent

El planejament urbanístic és un conjunt d'instruments d'ordenació i classificació del territori i de regulació del seu ús. En l'àmbit local, el Pla General d'Ordenació Urbana fixa l'ordenació integral del territori del municipi. Es tracta d'un instrument que classifica el sòl, defineix els elements fonamentals per a l'ordenament urbanístic i estableix les normes per al seu desenvolupament i execució, així com un període de vigència. El desenvolupament del Pla General s'articula a través d'un conjunt d'instruments de planejament com són els plans parcials d'ordenació, els programes d'actuació urbanística o els plans especials, entre d'altres. A més, el Pla General s'ha d'ajustar a les normes que, en matèria d'ordenació del territori, dicti el planejament territorial d'àmbit estatal o autonòmic.

 

0. ​Normativa del planejament urbanístic

Seu Electrònica del Cadastre

Des d’aquesta plataforma, podeu accedir de forma segura als serveis electrònics que proporciona la Direcció General del Cadastre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques

Per accedir a la Seu Electrònica del Cadastre, clica aquí

Darrera actualització: 18.11.2021 | 12:34
Darrera actualització: 18.11.2021 | 12:34