Oberta la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’edificis residencials

Dimarts, 10 de juliol de 2018 a les 16:00

Són subvencions destinades a rehabilitar  els elements comuns dels edificis de tipologia  residencial, amb la finalitat de fomentar  la millora de l’eficiència energètica  i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

L’Agència Catalana de l’Habitatge ha obert una convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial. Les sol·licituds es poden presentar, fins al 31 de juliol, a l’Oficina Comarcal d’Habitatge (carretera N-150, km 15, Terrassa).

L’objectiu d’aquestes subvencions és fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat d’edificis d’habitatges, així com la seguretat d’utilització i l’accessibilitat. Per accedir a la subvenció a actuacions de conservació, la construcció de l’edifici ha de ser anterior al 1996; per a actuacions de conservació de l’envolupant i la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat, anteriors al 2007; i per a actuacions per millorar la seguretat i l’accessibilitat, no es requereix cap antiguitat.

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE), que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) amb data de la inspecció tècnica anterior a l'inici de les obres de rehabilitació i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica.

La quantia de la subvenció és d’entre un 30 i un 40% del cost subvencionable amb topall d’entre 3.000 i 4.000 € per habitatge segons el tipus d’actuació. La quantia màxima de subvenció és de 14.000 €/habitatge i es pot augmentar segons els metres quadrats de locals comercials o altres usos compatibles en edificis d’ús residencial col·lectiu.

Poden accedir a les subvencions:

  • Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera. 
  • Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.
  • Les empreses de serveis energètics definides a la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en les condicions que estableix l’article 34.1.f) del Reial decret 106/2018, de 9 de març.

 

Darrera actualització: 10.07.2018 | 16:08