Exercici 2016

Índex de les ordenances

Ordenança núm. 0
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

Ordenança Fiscal núm. 1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Ordenança Fiscal núm. 2
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Ordenança Fiscal núm. 3
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Ordenança Fiscal núm. 4
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Ordenança Fiscal núm. 5
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES

Ordenança Fiscal núm. 6
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS GENERALS

Ordenança Fiscal núm. 7
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER SERVEIS URBANÍSTICS I PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME

Ordenança Fiscal núm. 8
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Ordenança Fiscal núm. 11
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

Ordenança Fiscal núm. 12
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

Ordenança Fiscal núm. 13
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE TAXA PER L’OCUPACIÓ I APROFITAMENT DE LA VIA PÚBLICA

Ordenança Fiscal núm. 14
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

Ordenança Fiscal núm. 15
ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS I INSTAL•LACIONS MUNICIPALS

Ordenança Fiscal núm. 16
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE

Ordenança Fiscal núm. 17
CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Ordenança Fiscal núm. 18
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’INTERÈS GENERAL

Ordenança Fiscal núm. 19
TAXES PER RETIRADA DE VEHICLES, PER PROCEDIMENT MECÀNIC, DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

Ordenança Fiscal núm. 20
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA REALITZACIÓ DELS PROGRAMES DEL CASAL D’ESTIU, ESCOLA D’ADULTS, CENTRE D’ENSENYAMENT MUSICAL, ACTIVITATS ESPORTIVES I ALTRES ACTIVITATS

Ordenança Fiscal núm. 23
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS.

Ordenança Fiscal núm. 24
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’AJUT A LA LLAR (servei d’ajuda domiciliària)

Ordenança Fiscal núm. 26
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS

Ordenança Fiscal núm. 28
TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES O ENTITATS QUE UTILITZEN EL DOMINI PÚBLIC PER PRESTAR ELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS QUE NO AFECTIN LA GENERALITAT DEL VEÏNAT

Ordenança Fiscal núm. 29
TAXA PEL SERVEI CLAVEGUERAM.

Ordenança fiscal núm. 31

TAXA SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA I ALTRES MOTIVATS PER ESPECTACLES PÚBLICS, CARREGUES I DESCARREGUES ESPECIALS I GRANS TRANSPORTS

Ordenança fiscal núm. 33
TAXA PER TINENÇA, CAPTURA I MANUTENCIÓ D’ANIMALS DOMÈSTICS

Darrera actualització: 05.04.2016 | 02:32
Darrera actualització: 05.04.2016 | 02:32