Consulta els acords i la infografia del passat ple ordinari del 29 d'abril

Dimecres, 5 de maig de 2021 a les 00:00

El passat dijous 29 d'abril a les 19:30 es va celebrar el Ple Ordinari (PL/2021/06) de forma telemàtica a causa de les mesures de seguretat pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va ser convocat per l'alcalde Marc Verneda, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que formen el consistori i va ser transmès per Ràdio Sentmenat.

El Ple es va executar segons el programa previst a la seva convocatòria. Primerament amb la Part Resolutiva, es va començar donant compte dels decrets d'alcaldia aprovats pel consistori des de l'últim Ple. A continuació es van presentar a votació els punts presentats a l'ordre de convocatòria; i finalment, la part per l'Activitat de Control del govern per part de l'oposició va expressar els seus precs i preguntes.

Part resolutiva

 

1. Despatx d'ofici. On es dóna comptes dels decrets d'alcaldia aprovats des de l'últim ple ordinari.

No remet a votació

 

2. Expedient 192/2021. Donar compte decret d'alcaldia 2021-0398 de liquidació del Pressupost 2020

S’aprova la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2020 amb un resultat pressupostari ajustat de caràcter positiu d’import 749.568,21 euros.

S’aprova el Romanent de Tresoreria al 31 de desembre de 2020 amb la següent composició:

I. Romanents de tresoreria total (1+2-3+4) 5.601.120,07 €

II. Saldo de dubtós cobrament 882.685,19 €

III. Excés de finançament afectat 1.194.559,88 €

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I – II – III) 3.523.875,00 €

Conclusions:

1. L’Ajuntament de Sentmenat compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària generant una capacitat de finançament o superàvit de 231.435,13 euros. 

2. El volum del deute viu a 31 de desembre de 2020, considerant les operacions de crèdit vigents, en relació als ingressos ordinaris liquidats, ascendeix a un 31,33%. 

3. L’estalvi net de l’entitat a 31 de desembre de 2020 es positiu, i ascendeix a 742.418,19 euros. 

4. La valoració sobre la regla de la despesa corresponent a la liquidació del pressupost 2020, és de compliment. 

No remet a votació.

 

3. Expedient 1903/2020. Donar compte de l'Informe anual vers les resolucions adoptades per la Presidencia en contra dels reparaments efectuats. Exercici 2020

No remet a votació.

 

4. Expedient 452/2021. Donar compte de l'Informe resum dels resultats de control intern

No remet a votació.

 

5. Expedient 813/2021. Aprovar expedient de modificació de crèdits núm. 12/2021

Modificació de crèdit per atorgar una subvenció a l’entitat Sentmegatencs de 2.000,00 €

Vots a favor (13): ACS, PSC, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo.

S’aprova per unanimitat.

 

6. Expedient 950/2021. Aprovar expedient de modificació de crèdits núm. 17/2021

Modificació de crèdit per atorgar una subvenció a les usuàries del Casal d’estiu de 25.000,00 € que seran gestionats a través d’Ègora Sentmenat (Centre Esportiu Municipal).

 

A favor (10): ACS, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo

Abstenció (3): PSC

 

7. Expedient 989/2021. Destí del superàvit 2018 i 2019 i modificació de crèdits núm. 18/2021

Vots a favor (13): ACS, PSC, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo.

S’aprova per unanimitat.

 

8. Expedient 991/2021. Aprovar modificació de Crèdit 19/21 - suplement de crèdit OPA

A favor (10): ACS, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo

Abstenció (3): PSC

 

9. Expedient 1047/2021. Aprovar expedient de modificació de crèdits núm. 20/2021

Inversió de reposició via pública 76.000,00 € finançades el romanent de tresoreria per a despeses generals, per la reparació de 50 escocells de Can Baixeres i l'arranjament d’un tros de vorera a Can Canyameres.

Vots a favor (13): ACS, PSC, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo.

S’aprova per unanimitat.

 

10. Expedient 922/2021. Reconeixement extrajudicial de crèdit 4/2021 - Despeses efectuades sense crèdit o sense seguir el procediment legalment establert

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits 04/2021 per import de 251.658,77 euros.

A favor (10): ACS, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo

Abstenció (3): PSC

 

11. Expedient 1093/2021. Aprovar autorització d'ús d'un espai de treball a favor de l'ORGT

Vots a favor (13): ACS, PSC, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo.

S’aprova per unanimitat.

 

12. Expedient 1023/2021. Moció per l'adhesió a la declaració de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa.

Acords:

Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sentmenat a la Declaració de la Xarxa de

ciutats i pobles cap a la sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa, donant compliment a l'acord de la Declaració que insta als membres de la Xarxa a presentar la Declaració en els respectius Plens corporatius i adaptar els compromisos a la realitat municipal.

Segon. Acceptar el contingut de la Declaració de la xarxa de ciutats i pobles cap a la

sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa.

Tercer. Notificar aquest acord a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Vots a favor (13): ACS, PSC, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo.

S’aprova per unanimitat.

 

13. Expedient 1051/2021. Moció a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans* i en suport d'una llei trans estatal

Acords:

PRIMER.- Instar al Govern espanyol a iniciar el tràmit i aprovar en aquesta legislatura una llei estatal basada en el projecte elaborat pel Ministerio de Igualdad i les entitats trans, per a la igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la despatologització i reconeixement de les identitats trans*, en l'autodeterminació de la identitat i expressió de gènere i en l'abordatge integral de polítiques per intervenir en les desigualtats estructurals que encara pateixen les persones trans. 

SEGON.- Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al Ministerio de Igualdad, a la Plataforma Trans Estatal, a l'Observatori contra l'Homofòbia, les entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB).

A favor (10): ACS, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo

Abstenció (3): PSC

 

Darrera actualització: 04.05.2021 | 22:51

Imatges

infografia