Pròrroga de llicències d'obres

Les llicències d'obres tenen un període de vigència que s'especifica en el document de la llicència concedida.
Si ja es disposa de llicència d'obres però es preveu que, per qualsevol motiu, no es poden iniciar o finalitzar les obres en les dates autoritzades, caldrà demanar una pròrroga d'aquests terminis abans que caduquin.

Normativa relacionada:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, modificada per la L 11/99.
Llei 20/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la L 4/99.
D.L. 1/2005, Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Normes urbanístiques del Pla General de Sentmenat.
Ordenances d’edificació del Pla General de Sentmenat.
Ordenança pel tractament de runes i terres.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs.
Ordenances fiscals municipals.

Quin cost té:

L'establert en cada moment per les ordenances fiscals vigents.

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho pot sol·licitar la persona que hi estigui interessada o el seu representant degudament autoritzat.

Cal aportar:

 • DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB AQUESTA SOL·LICITUD

  • Instància oficial de l'Ajuntament (descarregar en apartat DOCUMENTACIÓ).
  • Full de nomenament del contractista signat pel director de l'obra, el promotor i el contractista, i adjuntant la documentació que el propi nomenament indiqui per a cada cas. (Només en cas de que aquest hagi canviat, descarregar en apartat DOCUMENTACIÓ).
  • Autoliquidació, degudament ingressada.

 • PAGAMENTS

  Preu: L’establert en cada moment per les ordenances fiscals vigents.
  Pagament: S’estarà al que disposa l’Ordenança Fiscal número 7.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.

Darrera actualització: 15.05.2019 | 12:30