Obres de comunicació

Estan subjectes a comunicació prèvia aquelles obres i/o actuacions que per la seva escassa rellevància siguin susceptibles de ser sotmeses a un règim de comunicació, sense necessitat d'estar subjectes a una prèvia llicència urbanística municipal.

Comunicació d'obres que formin part d'aquesta llista:

• Els canvis de teules, fibrociments paviments en coberts, terrats i balcons.
• Instal·lar persianes enrotllables, reparar desguassos pluvials.
• Revocar i pintar façanes i voladissos.
• Revocar, enguixar, enrajolar interiors i sòcols.
• Practicar cales en interiors que no afectin a parets mestres per a canonades d'aigua, gas, electricitat, etc.
• Canviar canonades, o desguassos a l'interior de les edificacions.
• Reparar i reconstruir cels rasos, canviar safareigs, sanitaris i cuines.
• Canviar els graons de les escales.
• Reparar goteres aigües en teulades i cobertes, reconstruir la canal tortugada i reparar la barana del terrat.
• Col·locar reixes a les finestres, sense modificar les mides d'aquests ni crear perfils sortints.
• Canviar paviments existents en habitatges.
• Les reformes a cuines i banys que no modifiquin l'estructura ni la distribució interior.
• Els aplacats de rajoles i revestiments.
• Canviar baranes exteriors.
• Instal·lació d'antenes.
• Reparar repisa del balcó
• Canviar portes obertures de façanes, sense modificar mides.
• Treballs d'esbrossament i jardineria a l'interior dels solars sempre que no suposi la destrucció de jardins existents.

Normativa relacionada:

Ordenança municipal reguladora d'obres subjectes a comunicació.
Normes urbanístiques del Pla General de Sentmenat.
Ordenances d’edificació del Pla General de Sentmenat.
Ordenança pel tractament de runes i terres.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs.
Ordenances fiscals municipals.

Quin cost té:

L'establert en cada moment per les ordenances fiscals vigents.

Quan es dóna resposta:

7 dies aproximadament.

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho pot sol·licitar la persona que hi estigui interessada o el seu representant degudament autoritzat.

Cal aportar:

 • DOCUMENTACIÓ

  • Instància oficial de l'Ajuntament (descarregar en apartat DOCUMENTACIÓ).
  • Fotografia.
  • Pressupost de l’obra.

 • OBSERVACIONS

  • En el cas que per a la realització de qualsevol d'aquestes obres calgués l'ocupació de la via pública, s'ha de sol·licitar l'autorització corresponent per a l'esmentada ocupació.
  • S’exceptuen del règim de comunicació prèvia tota obra que es vulgui dur a terme en una finca que formi part del Catàleg de patrimoni arquitectònic, o tinguin la condició de Bé local d'interès cultural. En tot cas, aquestes obres estaran subjectes a l'obtenció de prèvia llicència municipal.

 • PAGAMENTS

  Preu: El que s’estableixi en cada moment per les ordenances fiscals vigents.
  Pagament: S’estarà al que disposen les Ordenances Fiscals.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.

Darrera actualització: 15.05.2019 | 12:25