Gossos potencialment perillosos. Comunicació d'inscripció al Registre General d'Animals de Companyia (ANICOM)

Fer la inscripció de gossos considerats potencialment perillosos al Registre General d'animals de companyia (ANICOM)

Normativa relacionada:
Llei 3/88, de 4 de març, de protecció d'animals.
Llei 3/94, de 20 d'abril, de modificació de la llei 3/88, i la reglamentació que les desenvolupa.
Ordenança municipal sobre tinença d'animals.

Quan es dóna resposta:

Inmediata

Cal aportar:

 • DOCUMENTACIÓ

  - Instància de comunicació d'inscripció al Registre General d'Animals de Companyia (descarregar a l'apartat DOCUMENTACIÓ).
  - Fotocòpia del DNI de la persona propietària de l’animal.
  - Certificat d’antecedents penals (l’imprès de sol·licitud es ven als estancs).
  - Declaració jurada de no haver estat sancionat per cap Administració Pública per la comissió d’infraccions greus o molt greus, previstes per la Llei 50/1999 i la Llei 10/1999 (Descarregar a l'apartat DOCUMENTACIÓ).
  - Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica per la tinença de gossos potencialment perillosos que acredita haver superat les proves necessàries, emès per un centre de reconeixement autoritzat.(vigència d’1 any).
  - Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut anual acreditatiu del pagament (cobertura mínima, 150.253 €). Anualment caldrà presentar còpia del rebut de renovació. L’assegurança ha de detallar les dades del gos i preveure a tots els interessats (tenidor i conductor).
  - Fotocòpia del carnet censal o full d’inscripció del gos al registre municipal.
  - Fotocòpia del certificat d’identificació permanent del gos potencialment perillós.
  - Document d’identificació de l’animal.
  - Fotocòpia de la cartilla sanitària veterinària.

 • OBSERVACIONS

  Es consideren gossos potencialment perillosos:
  1. Els que pertanyen a una de les races següents o llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Burdeos, fila brasileiro, mastí napolità, pit-bull, presa canari, rottweiler, staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, tosa japonès, i
  Akita Inu.
  3. Els que han estat ensinistrats per a l’atac i defensa.
  4. Els que presentin un caràcter marcadament agressiu i els que hagin protagonitzat episodis d’agressions a persones o altres gossos sense provocació constatada o responen agressivament sense cap estímul extern, sigui quina sigui la seva raça.

  En el cas de gossos considerats potencialment perillosos:
  - Es necessita una llicència per a cada persona que passegi el gos pel carrer (propietari i conductor).
  - La vigència de la llicència és de 5 anys i es renova per períodes iguals.
  - Cal no tenir antecedents penals en determinats delictes. Per sol·licitar-lo, si són estrangers caldrà emplenar un model específic. Cal no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, en el que fa referència a la legislació sobre animals potencialment perillosos.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.

Darrera actualització: 15.05.2019 | 12:20