Informació de la seu electrònica

La Seu electrònica és el portal web que l'Ajuntament de Sentmenat posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes per tal que hi hagi un accés directe a la informació, als serveis i als tràmits municipals a través d'Internet i garanteix la identificació inequívoca i plena de l'Ajuntament

Dades de la Seu

Titular de la Seu
Ajuntament de Sentmenat

Òrgan de gestió de la Seu
Regidoria de Mitjans de Comunicació

Normativa Seu

Canals d'accés:
• Web: http://www.sentmenat.cat/public/
• Telefònicament: 937 153 030
• Presencialment: Oficina d'Atenció Ciutadà

Data i hora oficial
Es visualitza en la part superior dreta d'aquesta web i s'obté d’un servidor de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, tal i com estableix l'article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

Calendari de dies inhàbils
De conformitat amb l’article 48.7 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l'Ajuntament de Sentmenat fa públic el calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis, podeu accedir en aquest enllaç

Darrera actualització: 23.02.2016 | 13:43
Darrera actualització: 23.02.2016 | 13:43