Imatge Corporativa

INTRODUCCIÓ

Els elements bàsics que conformen la identitat visual de l'Ajuntament de Sentmenat són el símbol (representació gràfica), el logotip (expressió verbal de la institució), el cromatisme (colors amb els que es representen aquests elements) i les tipografies amb les que es componen els textos de totes les aplicacions corporatives.

EL SÍMBOL

EI símbol és la conceptualització de l’escut de la vila, mitjançant l’ús dels seus elements més representatius, de forma sintètica i simplificada.

EI símbol està format per una estructura caironada, en forma de romb, emmarcada mitjançant quatre Ínies gruixudes que inclou al seu interior la representació sintètica d'una ala de tres plomes.

EL LOGOTIP

EI logotip és la representació verbal del nom de la institució; és a dir, el nom de l’Ajuntament de Sentmenat. EI nom està composta amb la tipografia Trade Gothic BoId Two, en caixa alta i baixa.

EL LOGOTIP

EI logotip és la representació verbal del nom de la institució, és a dir, el nom Ajuntament de Sentmenat.

EI logotip mai no pot representar-se deslligat del símbol.

CROMATISME

Els colors corporatius dels elements d’identitat són el vermell i el negre. EI vermell correspon al símbol. i correspon al número 85 de la gamma Pantone. EI negre correspon al logotip, i correspon al Process Black de la gamma Pantone, però es podrà utilitzar un negre directe de quadricromia.

No està permesa la utilització de cap altre color pera la representació de la identitat visual de l’Ajuntament de Sentmenat, tret dels casos que especifiqui aquest manual.

LA IDENTITAT VISUAL

La identitat visual de l’Ajuntament de Sentmenat està formada pel símbol i el logotip, Si bé el símbol pot representar-se de forma isolada en casos molt específics, el Logotip sempre haurà d'acompanyar obligatòriament al símbol.

Existeixen dues versions possibles de composició de la identitat visual.
Qualsevol altra composició està estrictament prohibida.


ELS COLORS CORPORATIUS

Els colors corporatius pera la reproducció dels signes d’identitat són el Pantone 186 (estucat i mat) i el color negre.

Totes les aplicacions corporatives de l’Ajuntament de Sentmenat han d’utilitzar obligatòriament aquests dos colors i no està permesa la utilització de cap altre color.

Independentment del material utilitzat, L’acabat o la tècnica, caldrà ter coincidir els colors finals amb els colors corporatius.

 

Darrera actualització: 22.02.2019 | 19:19
Darrera actualització: 22.02.2019 | 19:19