Període Mitjà de Pagaments a Proveïdors (PMP)

En el marc de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, que inclou el control del deute comercial i la lluita contra la morositat en el sector públic, s'han establert uns indicadors comuns per a totes les administracions públiques que mesuren el termini de pagament als proveïdors.

Es calculen i publiquen mensualment les dades del període mitjà de pagament en compliment del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.

Darrera actualització: 05.02.2020 | 14:41
Darrera actualització: 05.02.2020 | 14:41