Execucions Trimestrals de les Entitats Locals

En decret del compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre per les que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació financera previstes en la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es presenta la Informació Trimestral de l’execució pressupostària.

Darrera actualització: 05.02.2020 | 14:45
Darrera actualització: 05.02.2020 | 14:45