Tràmits i gestions

 • Atenció de consultes sobre consum

  L'Ajuntament dóna informació i orientació a les persones consumidores i usuàries en l'exercici dels seus drets i pot gestionar la tramitació de les seves reclamacions.

  Presencialment
 • Autoritzacions diverses per a l'ocupació de la via pública: reserves d'estacionament o tall carrer

  Aconseguir l'autorització per ocupar la via pública per diferents motius ( reserves d'estacionament, talls de carrer…).

  Presencialment
 • Autoritzacions per a la instal·lació d'atraccions de fira a les festes

  Aconseguir l'autorització per realitzar diverses activitats tant a la Festa Major.

  Presencialment
 • Autorització per instal·lar una làpida

  Obtenir autorització per instal·lar una lapida en una sepultura del cementiri.

  Presencialment
 • Canvi de nom d'un nínxol en règim de concessió.

  Transmissió del dret funerari per via d'herència o cessió.

  Presencialment
 • Certificats de compatibilitat amb el planejament urbanístic

  Aconseguir un certificat de compatibilitat urbanística a fi de poder saber si una activitat és compatible amb el planejament urbanístic vigent.

  Presencialment
 • Certificats de legalitat i antiguitat

  Sol·licitud de certificat conforme la finca no és objecte d'expedient de protecció de la legalitat urbanística i certificat sobre l'antiguitat d'una finca.

  Presencialment
 • Certificats de qualificació urbanística

  Sol·licitud de certificat sobre la qualificació urbanística d'una finca.

  Presencialment
 • Cessió d'un nínxol a l'ajuntament

  Cessió d'un nínxol en règim de concessió, en el cas que el seu titular o hereus no estiguin interessats en mantenir-lo.

  Presencialment
 • Comunicació d'inscripció al Registre General d'Animals de Companyia (ANICOM) (excepte gossos considerats potencialment perillosos)

  Fer la inscripció d'animals de companyia  (gossos, gats, fures,...) al Registre General d'animals de companyia (ANICOM)

  Presencialment
 • Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

  És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.
  Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Comunicació de crema

  Tramitació de les comunicacions des de l'Ajuntament al Departament d'Agricultura per a activitats amb risc d'incendi forestal.

  Presencialment
 • Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

  És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.
  Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d’infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l’annex II de l’esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d’activitats estables.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Comunicació prèvia d'obertura

  Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació, i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

  És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial, és a dir, aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Comunicació prèvia de primera utilització

  Estan subjectes a comunicació prèvia per a la primera ocupació les edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte de modificació substancial o d'ampliació, i canvi d'ús (transformació a habitatge) quan per a l'autorització de les obres s'hagi exigit un projecte tècnic.

  Presencialment
 • Consulta dels llibres d'actes

  Consultar els llibres d'actes de Plens i Juntes de Govern Local.

  Presencialment
 • Consultes a l'arxiu històric i administratiu municipal

  Consulta del fons documental generat per l'Ajuntament des del segle XVIII fins a l'actualitat.

  Presencialment
 • Declaració responsable d'obertura

  Mitjançant la Declaració responsable d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària

  És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

  Presencialment
  Telemàticament
Darrera actualització: 01.02.2016 | 14:33
Darrera actualització: 01.02.2016 | 14:33