1. EL POUM

1.1 Què es el poum i per a què serveix?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’eina que determina les principals característiques que tindrà el desenvolupament de Sentmenat en un futur.

Actualment, Sentmenat, segueix les directrius marcades pel Pla General d’Ordenació Urbana de Sentmenat, aprovat l’any 1998. Després de 18 anys de vigència de l’anterior document, l’Ajuntament ha iniciat els treballs per a fer-ne la revisió, per tal d’adaptar-lo a la realitat actual, i definir aquelles estratègies i objectius que es creguin oportuns.

A través del POUM, es definirà quin és el model de poble que seguirà Sentmenat, atenent a diversos temes com la necessitat, o no, de nou habitatge, la mobilitat, les zones verdes i els equipaments, la implantació de noves infraestructures o el tractament dels espais protegits entre d’altres coses.

1.2 Quines són les fases del poum?

La redacció d’un POUM és un procés complex i llarg, actualment ens trobem en la Fase 1. Avanç de Planejament, però per a arribar a tenir el document aprovat definitivament cal passar per les següents etapes:

Fase 0. Inici dels Treballs.
Acord d’inici de revisió del planejament per part del propi consistori municipal.

Fase 1. Avanç de Planejament.
Culmina amb l’aprovació de l’Avanç del POUM pel Ple Municipal, i un període d’exposició pública.

L’objectiu de l’Avanç és el de realitzar el diagnòstic urbanístic del municipi, establir els objectius i criteris del pla. També s’apunten unes primes propostes d’ordenació per a definir quin és el model de poble a seguir.

En el cas de Sentmenat, aquesta fase, que es desenvolupa amb suport de la Diputació de Barcelona, fa èmfasi en el procés i les mesures de participació ciutadana per tal de poder incorporar la visió de la ciutadania ja des de una fase inicial.

Fase 2. Aprovació inicial.
Culmina amb l’aprovació inicial del POUM pel Ple Municipal, i un període d’exposició pública.

En aquesta fase, el document s’ajusta en funció de les aportacions que hagi fet la ciutadania i dels informes de les administracions competents.

Fase 3. Aprovació provisional.
Culmina amb l’aprovació provisional del POUM pel Ple Municipal.

El document del POUM incorpora aquelles al·legacions estimades, que hagin estat presentades durant el període d’informació pública, així com el contingut dels informes de les administracions pertinents.

Després, es tramet al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a poder fer-ne l’aprovació definitiva.

Fase 4. Aprovació definitiva.
Finalment, un cop s’hagin verificat els últims canvis, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona l’aprova definitivament, procedeix a publicar el document al DOGC i aquest entra en vigor.

Darrera actualització: 10.10.2016 | 09:50

Imatges

Logotip Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Darrera actualització: 10.10.2016 | 09:50