Tràmits i gestions

 • Devolucions de fiança de garantia

  Sol·licitud perquè es retorni una fiança de garantia dipositada a la Tresoreria de l'Ajuntament a raó de la sol·licitud d'obres.

  Presencialment
 • Enderrocs

  Autoritzar l'execució d'obres per enderroc d'una edificació.

  Presencialment
 • Gossos potencialment perillosos. Comunicació d'inscripció al Registre General d'Animals de Companyia (ANICOM)

  Fer la inscripció de gossos considerats potencialment perillosos al Registre General d'animals de companyia (ANICOM)

  Presencialment
 • Instància genèrica
  Telemàticament
 • Llicència ambiental (Annex II)

  Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Llicència d'obres majors

  Es consideren obres majors aquelles actuacions d'edificació, ús o transformació del sòl o del subsòl que no tinguin la condició d'obra menor, ni estiguin subjectes a règim de comunicació prèvia.
  Les reformes que impliquin la transformació dels usos o de les densitats existents i la variació del nombre o dels límits dels establiments existents en els edificis.

  Presencialment
 • Llicència d'obres menors

  Es considera com a obres menors aquelles obres de modificació, reforma o rehabilitació d'un edifici existent, sempre que no alterin la seva configuració arquitectònica ni tinguin caràcter d'intervenció total o buidat de l'estructura.

  Presencialment
 • Obres de comunicació

  Estan subjectes a comunicació prèvia aquelles obres i/o actuacions que per la seva escassa rellevància siguin susceptibles de ser sotmeses a un règim de comunicació, sense necessitat d'estar subjectes a una prèvia llicència urbanística municipal.

  Comunicació d'obres que formin part d'aquesta llista:

  • Els canvis de teules, fibrociments paviments en coberts, terrats i balcons.
  • Instal·lar persianes enrotllables, reparar desguassos pluvials.
  • Revocar i pintar façanes i voladissos.
  • Revocar, enguixar, enrajolar interiors i sòcols.
  • Practicar cales en interiors que no afectin a parets mestres per a canonades d'aigua, gas, electricitat, etc.
  • Canviar canonades, o desguassos a l'interior de les edificacions.
  • Reparar i reconstruir cels rasos, canviar safareigs, sanitaris i cuines.
  • Canviar els graons de les escales.
  • Reparar goteres aigües en teulades i cobertes, reconstruir la canal tortugada i reparar la barana del terrat.
  • Col·locar reixes a les finestres, sense modificar les mides d'aquests ni crear perfils sortints.
  • Canviar paviments existents en habitatges.
  • Les reformes a cuines i banys que no modifiquin l'estructura ni la distribució interior.
  • Els aplacats de rajoles i revestiments.
  • Canviar baranes exteriors.
  • Instal·lació d'antenes.
  • Reparar repisa del balcó
  • Canviar portes obertures de façanes, sense modificar mides.
  • Treballs d'esbrossament i jardineria a l'interior dels solars sempre que no suposi la destrucció de jardins existents.

  Presencialment
 • Ocupació amb parades del mercat de comerciants no sedentaris

  Ocupar i aprofitar la via pública (parada de mercat) en benefici particular amb fins comercials.

 • Ocupació de la via pública

  Sol·licitud de llicència d'ocupació temporal de la via pública amb:

  • Casetes d'obres.
  • Sacs i contenidors de runes.
  • Materials de construcció.
  • Bastides.
  • Aparells elevadors.
  • Grues.
  • Sitges.
  • Tanques.
  • Taules i cadires.
  • Parades comercials.
  Presencialment
 • Parcel·lacions

  Sol·licitud de llicència que autoritza la divisió d'una parcel·la existent un cop comprovat que compleix la normativa vigent.

  Presencialment
 • Pròrroga de llicències d'obres

  Les llicències d'obres tenen un període de vigència que s'especifica en el document de la llicència concedida.
  Si ja es disposa de llicència d'obres però es preveu que, per qualsevol motiu, no es poden iniciar o finalitzar les obres en les dates autoritzades, caldrà demanar una pròrroga d'aquests terminis abans que caduquin.

  Presencialment
 • Queixes i suggeriments

  El ciutadà pot fer arribar al seu ajuntament queixes, suggeriments, consultes, etc. referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, veïns, etc.

  Telemàticament
  Presencialment
 • Reclamacions de la via pública

  Es tracta de fer arribar les vostres reclamacions sobre l'estat de la via pública al municipi.

  Presencialment
 • Sol·licitud bonificació del servei d'ajuda a domicili (SAD)

  Es pot sol·licitar la bonificació del servei  d'ajuda a domicili. 

  Els serveis d’ajuda a domicili s’adrecen a persones que, per raó d’edat, dependència o discapacitat, tenen limitada la seva autonomia per dur a terme les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària.
   

  Presencialment
 • Sol·licitud d'inscripció al Registre Municipal d'Entitats

  Les entitats ciutadanes han d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats per poder rebre col·laboració municipal en les activitats que organitzen i per accedir als ajuts municipals.

  Presencialment
 • Sol·licitud d'inscripció al Registre Municipal de Licitadors (RML)

  La creació del Registre Municipal de Licitadors de l'Ajuntament de Sentmenat és fruit del compromís de millora en la qualitat dels serveis públics de la Corporació donant compliment al principi d'eficiència exigit a tota Administració pública, agilitzant la tramitació dels procediments de contractació.

  Presencialment
 • Sol·licitud de la targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

  Les targetes d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda tenen per objecte facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones.

  Presencialment
 • Sol·licitud de modificació de dades al cens municipal d'animals de companyia

  Sol·licitud per demanar la modificació de qualsevol dada que faci referència a les dades del cens municipal d'animals (baixa al cens municipal d'animals en cas de pèrdua, robatori, mort o trasllat a un altre municipi; canvi  de titular d'un animal, canvi de domicili dins del mateix municipi,...)

  Presencialment
 • Sol·licitud de placa de gual

  Sol·licitud del distintiu que prohibeix l'aparcament davant l'accés d'entrada i sortida de vehicles a una finca.

  Presencialment
Darrera actualització: 01.02.2016 | 14:33
Darrera actualització: 01.02.2016 | 14:33