Devolucions de fiança de garantia

Sol·licitud perquè es retorni una fiança de garantia dipositada a la Tresoreria de l'Ajuntament a raó de la sol·licitud d'obres.

Normativa relacionada:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la L 11/99.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la L 5/99.
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
Ordenances fiscals municipals.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

2 mesos aproximadament.

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho pot sol·licitar la persona que hi estigui interessada o el seu representant degudament autoritzat.

Cal aportar:

  • DOCUMENTACIÓ

    • Instància oficial de l'Ajuntament (descarregar en apartat DOCUMENTACIÓ).

Canals de tramitació:

  • Presencial

    De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.

Darrera actualització: 15.05.2019 | 12:18