Certificat de convivència històric

Sol·licitar un certificat de convivència històric emès per l'Ajuntament que acredita fefaentment les dades de les persones que van conviure en un mateix habitatge en una data determinada.

Normativa relacionada:
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
- Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del RD 994/1999, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.
- Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86 d'11 de juliol).
- Resolució del 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la que es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidenta de l'Institut nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió de padró municipal.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

 

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

Resposta immediata pels certificats d'empadronament posteriors al 1996.

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho pot demanar la persona empadronada a Sentmenat o terceres persones amb autorització.

Cal aportar:

  • DNI, carnet de conduir o passaport en cas de ser de nacionalitat espanyola i document d'identitat del corresponent país, targeta de residència, treball o passaport, en cas de ser estrangers.
  • Instància general (descarregar en l'apartat DOCUMENTACIÓ)
  • Autorització per a gestions del padró municipal d'habitants (descarregar en l'apartat DOCUMENTACIÓ).

    En cas que la gestió la realitzi una tercera persona que no formi part del nucli familiar.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.

Darrera actualització: 11.12.2019 | 09:45