Sol·licitud de renovació de la inscripció padronal per a persones estrangeres no comunitàries

Les persones estrangeres no comunitàries que no tinguin permís de residència permanent hauran de renovar el seu empadronament.
Aquesta renovació es farà cada dos anys a partir de la data d'empadronament o de la darrera renovació.

L'Ajuntament es posa en contacte per carta al domicili d'empadronament amb antel·lació suficient.

Normativa relacionada:

- Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (RD 1690/86 de 11 de juliol).
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
- Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del RD 994/1999, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.
- Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
- Llei 26/2010 de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Resolució del 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la que es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidenta de l'Institut nacional d'Estadística i de la DIrecció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió de padró municipal.

Quan es dóna resposta:

Immediatament.

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho pot sol·licitar qualsevol persona empadronada a Sentmenat o terceres persones amb autorització.

Cal aportar:

 • DOCUMENTACIÓ

  - Passaport o NIE de la persona interessada (original i vigent)
  - La cèdula d'inscripció per aquells que no tenen nacionalitat (apàtrides).
  - Els títols de viatge expedits per les autoritats competents del país d'origen o procedència dels seus o de les seves titulars o per organitzacions internacionals.
  - Els documents provisionals d'identitat de les persones sol·licitants d'asil. No són vàlids els documents provisionals en els que s'especifica que està a l'espera de ser o no admesa a tràmit la petició.
  - Documents d'identitat consular i acreditació d'organismes internacionals expedits pel Ministeri d'Assumptes exteriors i Cooperació.
  En el cas de menors:
  - NIE o passaport dels pares o del representant legal (original i vigent).

 • OBSERVACIONS

  - Aquest tràmit és intransferible per a les persones majors d'edat, o sigui que l'ha de fer la persona interessada, exceptuant aquells casos en què s'aportin uns poders notarials específics per a fer el tràmit o bé, com contempla la Llei 30/92, mitjançant declaració en compareixença personal de l'interessat/da davant d'un funcionari públic competent.
  - La renovació dels menors d'edat l'han de fer els pares o bé els seus representants legals.
  - La renovació només es pot fer en el municipi on està empadronada la persona.
  - La no renovació comportarà la baixa de la inscripció al Padró municipal d'habitants per caducitat.
  - En cas que el ciutadà o ciutadana faci alta per canvi de residència, comença un nou termini de dos anys per a la renovació.
  - El document d'identificació (passaport i NIE) han de ser vigents.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  De dilluns a divendres, de 9 a 14h. Dilluns i dimecres de 16 a 19h.

Darrera actualització: 11.12.2019 | 09:46