Sol·licitud de confirmació de la inscripció padronal per a persones estrangeres comunitàries

Les persones comunitàries hauran de confirmar el seu empadronament cada 2 anys.
L'Ajuntament es posa en contacte per carta al domicili d'empadronament amb antel·lació suficient.

Normativa relacionada:

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
- Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del RD 994/1999, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.
- Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86 d'11 de juliol).
- Resolució del 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la que es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidenta de l'Institut nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió de padró municipal.
- Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
- Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quan es dóna resposta:

Immediatament.

Cal aportar:

 • DOCUMENTACIÓ

  - En cas que la gestió la realitzi una tercera persona que no forma part del nucli familiar, autorització per a gestions del padró municipal d'habitants, si escau (descarregar en l'apartat DOCUMENTACIÓ).
  - NIE, passaport, o targeta d'identificació del seu país. En el cas que en tinguin, el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, però no és obligatori (original i vigent).
  - Fotocòpia del document identificatiu, sempre que vagi acompanyat per la denúncia formulada davant de la Policia i amb la sol·licitud de renovació del mateix, sempre que aquesta sol·licitud suposi pròrroga de validesa.
  - Permís de conduir espanyol, havent d'acreditar les dades obligatòries que no consten en el mateix, mitjançant un altre document.
  - La cèdula d'inscripció per aquells que no tenen nacionalitat (apàtrides).
  - Els títols de viatge expedits per les autoritats competents del país d'origen o procedència dels seus o de les seves titulars o per organitzacions internacionals.
  - Els documents provisionals d'identitat de les persones sol·licitants d'asil. No són vàlids els documents provisionals en els que s'especifica que està a l'espera de ser o no admesa a tràmit la petició.
  - Documents d'identitat expedits per la Secretaria d'Estat de les Institucions Penitenciàries per a les persones recloses en les que apareixen un número d'identificació, foto i empremta dactilar.
  - Documents d'identitat consular i acreditació d'organismes internacionals expedits pel Ministeri d'Assumptes exteriors i Cooperació.
  En cas de tramitar-ho terceres persones:
  - Autorització signada per la persona interessada.
  - Fotocòpia del document identificatiu de la persona autoritzada.
  - NIE, passaport, targeta d'identitat de la persona interessada i en el cas que en tinguin, el Certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, però no és obligatori.

 • OBSERVACIONS

  - La comunicació només es pot fer si encara viu en el mateix domicili a on s'està empadronat.
  - Han de confirmar cada 2 anys els estrangers no inscrits en el Registre Central d'Europeus.
  - El document d'identificació (targeta d'identitat dels estats de la Unió Europea, passaport i NIE) han de ser vigents.
  - EXCEPCIÓ: Acceptarem documents caducats amb sol·licitud de renovació que no faci més de 6 mesos que s'hagi segellat/presentat. En casos que el document identificatiu s'acompanyi de document de resolució de la sol·licitud, cal comprovar la vigència de la resolució.
  - Si no es confirma el padró es donarà de baixa per caducitat.
  Aquest tràmit no serà necessari si es fa un canvi de domicili o un canvi de característiques personals dintre del període de renovació.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  De dilluns a divendres de 9 a 14h. Dilluns i dimecres de 16 a 19h.

Darrera actualització: 11.12.2019 | 09:46