Ocupació de la via pública

Sol·licitud de llicència d'ocupació temporal de la via pública amb:

 • Casetes d'obres.
 • Sacs i contenidors de runes.
 • Materials de construcció.
 • Bastides.
 • Aparells elevadors.
 • Grues.
 • Sitges.
 • Tanques.
 • Taules i cadires.
 • Parades comercials.

Quin cost té:

L'establert en cada moment per les ordenances fiscals vigents.

Quan es dóna resposta:

7 dies aproximadament.

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho pot sol·licitar qualsevol persona que hi estigui interessada.

Cal aportar:

 • DOCUMENTACIÓ

  • Instància oficial de l'Ajuntament (descarregar en apartat DOCUMENTACIÓ).
  • Dos projectes d'instal·lació de l'aparell amb expressió de:
  - La superfície que ocuparà la base de l'aparell.
  - L'exacte emplaçament previst en relació a la mateixa obra al servei de la qual s'instal·la i respecte de les finques o edificacions veïnes i de la via pública.
  - Indicació de la seva alçada màxima.
  - Indicació de la posició del contrapès i de les àrees de recorregut de l'escombrat de la ploma i del carro del qual es pengi el ganxo (per les grues).
  - Indicació de l'alçada de les edificacions i instal·lacions existents en la zona de l'escombrat.
  - Indicació de les característiques de la base de suport de l'aparell.
  • Certificació de l'empresa instal·ladora subscrita per un tècnic competent, acreditativa del perfecte estat dels elements de la grua a instal·lar i d'assumir la responsabilitat de la instal·lació fins a deixar-la en perfectes condicions de funcionament. En l'esmentada certificació s'hauran de fer constar les càrregues màximes en les posicions més desfavorables que puguin ser transportades per la grua en els diferents supòsits d'utilització que es prevegin.
  • Document visat pel corresponent Col·legi Professional i expedit per tècnic competent, acreditatiu que aquest assumeix el control del correcte funcionament i la seguretat de l'aparell mentre aquest romangui a l'obra.
  • Documents GR1, GR2 i GR3, expedients per part del Departament d'Indústria i Comerç de la Generalitat de Catalunya, degudament signats i segellats per entitat col·laboradora (per les grues i aparells elevadors)
  • Pòlissa d'assegurança actualitzada, amb cobertura de la responsabilitat civil amb indicació de l'import assegurat, que pugui produir el funcionament de l'aparell mentre que resti a l'obra.

 • OBSERVACIONS

  • La demanda d'aquestes autoritzacions, requereix la prèvia llicència dels treballs a realitzar.
  • Cas que resultin afectats per la instal·lació elements de senyalització viària o de mobiliari urbà o vegetació, caldrà indicar-ho en el moment de la petició al servei de Via Pública per poder preveure la solució més idònia.
  • Les condicions generals de la instal·lació s'indicaran al document de la llicència.
  • El desplaçament del mobiliari urbà, senyalització, etc., i la seva posterior restitució serà a càrrec del peticionari de la llicència.
  • El propietari de l'immoble on es faci la instal·lació serà responsable subsidiari al respecte de les obligacions que s'imposin al titular de la llicència.
  • Les autoritzacions per l'ocupació de la via pública són potestatives de l'Administració Municipal, que pot decidir concedir-les o denegar-les en funció de les circumstàncies de la circulació, l'estacionament o altres.

 • PAGAMENTS

  Fiances: Per garantir la correcta reposició dels elements de la via pública que puguin resultar afectats per aquesta instal·lació, es podran establir fiances cas de considerar-les oportunes.
  Preu: L’establert en cada moment per les ordenances fiscals vigents
  Pagament: S’estarà al que disposa l’Ordenança Fiscal número 7 i 13.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.

Darrera actualització: 15.05.2019 | 12:28