Enderrocs

Autoritzar l'execució d'obres per enderroc d'una edificació.

Normativa relacionada:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, modificada per la L 11/99.
Llei 20/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la L 4/99.
D.L. 1/2005, Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Normes urbanístiques del Pla General de Sentmenat.
Ordenances d’edificació del Pla General de Sentmenat.
Ordenança pel tractament de runes i terres.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs.
Ordenances fiscals municipals.

Quin cost té:

L'establert en cada moment per les ordenances fiscals vigents.

Quan es dóna resposta:

15 dies aproximadament.

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho pot sol·licitar la persona que hi estigui interessada o el seu representant degudament autoritzat.

Cal aportar:

 • DOCUMENTACIÓ

  • Instància oficial de l'Ajuntament (descarregar en apartat DOCUMENTACIÓ).
  • Projecte tècnic signat per Arquitecte o Arquitecte Tècnic, visat pel corresponent Col·legi Professional i per duplicat. Ha de contenir les dades necessàries perquè en examinar-se es pugui comprovar si les obres per a les quals se sol·licita llicència s'ajusten a la normativa urbanística vigent sobre ús i edificació del sòl.
  • Contracte d'acceptació de residus, signat amb un gestor autoritzat que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document es farà constar el codi de gestor i el domicili de les obres (Decret 201/1994, de 26 de juliol. Modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny).
  • Full de nomenament del contractista (descarregar en apartat DOCUMENTACIÓ). En el cas de que encara no estigui designat, caldrà adjuntar-lo a l'expedient abans d'iniciar-se l’obra.
  • Fitxa de característiques o justificant del pressupost de referència establert segons el mètode de càlcul del Col·legi Oficial d’arquitectes de Catalunya (COAC)
  • 2 fotografies on s’apreciï vorera i calçada.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.

Darrera actualització: 15.05.2019 | 12:19