Certificat d'empadronament

Sol·licitar un certificat d'empadronament, ja sigui individual o col·lectiu, que acredita qualsevol dada que consta en el padró municipal d'habitants de Sentmenat.

Normativa relacionada:
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
- Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del RD 994/1999, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.
- Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86 d'11 de juliol).
- Resolució del 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la que es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidenta de l'Institut nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió de padró municipal.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
- Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial decret 1690/86, d'11 de juliol
- Reial decret 2612/96 pel qual es modifica el reglament anterior.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

Immediata.

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho pot sol·licitar qualsevol persona empadronada a Sentmenat o terceres persones amb autorització.

Cal aportar:

  • DNI, carnet de conduir o passaport en cas de ser de nacionalitat espanyola i document d'identitat del corresponent país, targeta de residència, treball o passaport, en cas de ser estrangers.
  • En el cas dels menors, llibre de família o passaport on siguin inclosos.
  • Autorització per a gestions del padró municipal d'habitants (descarregar en l'apartat DOCUMENTACIÓ).

    En cas que la gestió la realitzi una tercera persona que no forma part del nucli familiar.

  • Instància general (descarregar en l'apartat DOCUMENTACIÓ)

Canals de tramitació:

  • Presencial

    De dilluns a divendres, de 9 a 14h. Dilluns i dimecres de 16 a 19 h.

Darrera actualització: 11.12.2019 | 09:45