Alta al padró municipal d'habitants

Alta de persones procedents d'un altre municipi,altes per naixement d'un/a fill/a, altes per omissió, altes de persones procedents de l'estranger.

Normativa relacionada:

- Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86 d'11 de juliol).
- Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la que es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidenta de d'Institut nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
- Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del RD 994/1999, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.
- Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
- Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel que es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i cèdules d'habitabilitat.
- Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l'habitatge.

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho poden sol·licitar les persones físiques que vulguin fixar la residència al municipi i que compleixin els requisits següents:
1. Ser major d'edat o estar emancipat.
2. Disposar d'habitatge al municipi, de propietat, lloguer o cessió.
3. Tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o els permisos corresponents per a la resta.

Cal aportar:

 • Autorització d'empadronament en habitatge aliè (descarregar en l'apartat DOCUMENTACIÓ).

  En cas que es tracti d'una incorporació a una unitat familiar ja existent.

 • Instància de sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants (descarregar en l'apartat DOCUMENTACIÓ).

  En cas que es donin d'alta el titular de l'habitatge i les persones que conviuen amb ell.

 • Autorització per a gestions del padró municipal d'habitants (descarregar en l'apartat DOCUMENTACIÓ).

  En cas que la gestió la realitzi una tercera persona que no forma part del nucli familiar.

 • DNI, carnet de conduir o passaport en cas de ser de nacionalitat espanyola i document d'identitat del corresponent país, targeta de residència, treball o passaport, en cas de ser estrangers.
 • En el cas dels menors, llibre de família o passaport on siguin inclosos.
 • Qualsevol dels documents següents: documents públics o privats de contractes o precontractes de lloguer, compravenda, opció de compra, rebuts d'IBI, aigua, llum, telèfon o gas.
 • En el cas de persones estrangeres cal aportar també:

  - Passaport o NIE de la persona interessada (original i vigent).
  - La cèdula d'inscripció per aquells que no tenen nacionalitat (apàtrides).
  - Els títols de viatge expedits per les autoritats competents del país d'origen o procedència dels seus o de les seves titulars o per organitzacions internacionals.
  - Els documents provisionals d'identitat de les persones sol·licitants d'asil. No són vàlids els documents provisionals en els que s'especifica que està a l'espera de ser o no admesa a tràmit la petició.
  - Documents d'identitat consular i acreditació d'organismes internacionals expedits pel Ministeri d'Assumptes exteriors i Cooperació.
  Persones de unió europea:
  - Passaport o targeta d'identificació del seu país i el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si s'escau.
  - Persones no espanyoles dels actuals països de la UE, majors de 16 anys hauran d'omplir un imprès de voluntat de vot per les eleccions que hi tingui dret. Si volen canviar la intenció de voluntat de vot al cens també s'ha comunicar a l'Ajuntament.
  Menors d'edat:
  - Llibre de família o certificat de naixement, DNI, NIE o passaport (original i vigent).
  Majors de 14 anys:
  - DNI, passaport o NIE (original i vigent).
  Document acreditatiu de l'habitatge:
  - Escriptura, contracte de lloguer acompanyat del darrer rebut de lloguer, o factura actual d'aigua, llum, o gas del domicili, escriptura o sentència d'usdefruit o acceptació d'escriptura d'herència (originals i sense esmenes).
  - Al rebut de lloguer ha de constar obligatòriament: nom de la persona propietària del pis i data o mensualitat, i una de les dues dades següents: nom de la persona llogatera o adreça del pis o casa llogada.
  En el cas de no ser la persona titular de l'habitatge:
  - Permís presencial de la persona titular amb el seu document d'identitat, o bé, aportar DNI, passaport o targeta d'identificació, el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, o NIE de la persona titular de l'habitatge (original).
  - Autorització signada per la persona titular.
  Si ho tramiten terceres persones:
  - Autorització signada per la persona interessada.
  - Document d'identitat de qui realitza el tràmit (original i vigent).
  - Document d'identitat de la persona interessada (original i vigent).
  Persones menors d'edat que s'empadronen només amb el pare o la mare:
  - Autorització signada pel progenitor/a que no s'empadrona.
  - Fotocòpia del DNI del pare o mare que signa l'autorització.
  - O resolució judicial ferma de la custòdia del/la menor o conveni regulador de la separació signat per les dues persones progenitores (les resolucions judicials o els convenis reguladors han de presentar-se amb paper timbrat o oficial).
  - O bé, la declaració responsable (declaració jurada) del progenitor/a o tutor/a que ve a fer el tràmit.
  - Si no es disposa dels documents abans esmentats, es pot portar un informe de l'assistent social del lloc de procedència.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.

Darrera actualització: 11.12.2019 | 09:44