Sol·licitud d'inscripció al Registre Municipal d'Entitats

Les entitats ciutadanes han d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats per poder rebre col·laboració municipal en les activitats que organitzen i per accedir als ajuts municipals.

Legislació
Reglament de Participació Ciutadana, aprovat al Ple de l’Ajuntament de 3 de desembre de 2014 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 15 de gener de 2015.

Qui pot sol·licitar-ho:

- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat.
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada.

Cal aportar:

 • Documentació

  1. Sol·licitud d’inscripció al Registre Municipal d’Entitats (descarregar en l'apartat de DOCUMENTACIÓ).
  2. Estatuts visats de l’entitat.
  3. Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions de la Generalitat i/o en altres registres públics on sigui obligatòria la inscripció.
  4. Domicili social.
  5. Número d’Identificació Fiscal (NIF).
  6. Certificat de la Junta directiva actualitzada, amb els noms i càrrecs (descarregar en l'apartat de DOCUMENTACIÓ).
  7. Certificació del nombre de socis (descarregar en l'apartat de DOCUMENTACIÓ).
  8. Declaració responsable d’aquest representant conforme els documents presentats són vigents (descarregar en l'apartat de DOCUMENTACIÓ).
  9. Pressupost de l’any en curs.
  10. Programa d’activitats de l’any en curs.

 • Observacions

  Poden sol·licitar la inscripció totes aquelles entitats sense afany de lucre, inscrites prèviament al registre de la Generalitat de Catalunya corresponent en funció de la seva tipologia o qualsevol altre registre legalment establert, que tinguin el seu domicili principal a Sentmenat i hi desenvolupin les seves activitats. També poden inscriure’s aquelles entitats que tinguin alguna delegació al municipi.
  El Reglament de Participació Ciutadana obliga a les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats a comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi rellevant que es produeixi a l’associació i que pugui provocar modificacions a les seves dades (canvi de la seu social, de telèfon, modificacions d’estatuts, canvis a la junta, baixa de l’entitat ...) en el termini d’un mes.
  Les entitats hauran de comunicar abans del 31 de desembre de cada any, la vigència de les dades que consten al registre i els membres de la junta directiva. L’Ajuntament podrà donar de baixa del registre, d’ofici, aquelles entitats que no hagin notificat la vigència o modificació de les dades esmentades al paràgraf anterior.
  Cal presentar el qüestionari adjunt per ampliar la informació sobre la seva entitat.
  Les dades contingudes al Registre Municipal d’Entitats seran públiques, al Portal Municipal d’Entitats de Sentmenat, www.sentmenat.cat.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.

Darrera actualització: 15.05.2019 | 12:33