Sol·licitud d'inscripció al Registre Municipal de Licitadors (RML)

La creació del Registre Municipal de Licitadors de l'Ajuntament de Sentmenat és fruit del compromís de millora en la qualitat dels serveis públics de la Corporació donant compliment al principi d'eficiència exigit a tota Administració pública, agilitzant la tramitació dels procediments de contractació.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades personals.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones representants de les empreses interessades en participar en les licitacions públiques.

Cal aportar:

 • DOCUMENTACIÓ

  Documentació que cal aportar:
  - Instància específica i documentació que s’especifica a la mateixa (descarregar en l'apartat DOCUMENTACIÓ).
  - Model de sol·licitud per a modificacions del RML, si escau (descarregar en l'apartat DOCUMENTACIÓ).

 • OBSERVACIONS

  El Registre Municipal de Licitadors de l'Ajuntament de Sentmenat té per objecte:
  - Facilitar la presentació de la documentació administrativa davant de l'Ajuntament de Sentmenat.
  - Simplificar i agilitzar la gestió administrativa en matèria de contractació, eximint als licitadors de presentar reiteradament la documentació necessària per contractar amb l'Administració.
  - Facilitar als òrgans de contractació la consulta de les dades de les empreses inscrites.
  - Disposar d'una base de dades d'empreses per a les contractacions menors.

  També podrà presentar-se en qualsevol de les dependències indicades en l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre del regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La documentació es presentarà en original o còpia.
  Les còpies hauran de ser compulsades amb els seus originals per la Secretaria General de l'Ajuntament de Sentmenat o un/a notari/a.
  Termini per a esmenes i resolució:
  - En cas que la documentació aportada fos defectuosa, els serveis municipals requeriran la seva esmena abans de 10 dies hàbils.
  - Els serveis municipals podran sol·licitar documentació complementaria que s'haurà de presentar en un termini de 5 dies hàbils. Transcorreguts aquests terminis sense que es presenti la documentació requerida es tindrà per desistida la sol·licitud de la persona sol·licitant.
  Àmbit de les inscripcions:
  - La documentació acreditativa de la inscripció només tindrà efectes davant el Registre Municipal de Licitadors de l'Ajuntament de Sentmenat.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  De dilluns a divendres, de 9 a 14h. Dilluns i dimecres, de 16 a 19h.

Adreça:

OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Darrera actualització: 15.05.2019 | 12:34