Sol·licitud de baixa del padró municipal d'habitants

La persona titular de l'habitatge pot demanar la baixa del Padró municipal d'habitants de les persones que ja no hi resideixen de forma efectiva i no han tramitat l'empadronament al domicili o municipi a on estàn residint actualment.

Normativa relacionada:
- Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86 d'11 de juliol).
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
- Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del RD 994/1999, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.
- Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
- Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Decret 14/2012, de 30 d'octubre, pel que es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i cèdules d'habitabilitat.
- Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l'habitatge.
- Resolució del 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la que es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidenta de l'Institut nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió de padró municipal.

 

Quin cost té:

Gratuït.

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho pot demanar la persona empadronada a Sentmenat o terceres persones amb autorització.

Cal aportar:

 • DOCUMENTACIÓ

  - Instància general (descarregar en l'apartat DOCUMENTACIÓ).
  - Autorització per a gestions del padró municipal d'habitants, en el cas que la gestió la realitzi una tercera persona que no formi part del nucli familiar (descarregar a l'apartat DOCUMENTACIÓ).
  - Document vigent que acrediti la titularitat de l'habitatge.
  - Original DNI/NIF/NIE/PASS. vigent de la persona interessada.
  - Fotocòpia del document identificatiu de la persona representant.
  - Darrer rebut del contracte de lloguer / constància de pagament de fiança.
  - Còpia del Llibre de família.

 • OBSERVACIONS

  - No es tramitaran sol·licituds si la persona a la qual es vol donar de baixa no porta un mínim de 6 mesos en aquell domicili.
  EL DOCUMENT IDENTIFICATIU POT SER:
  - DNI, passaport o NIE de la persona interessada (original i vigent).
  - Fotocòpia del document identificatiu, sempre que vagi acompanyat per la denúncia formulada davant de la Policia i amb la sol·licitud de renovació del mateix, sempre que aquesta sol·licitud suposi pròrroga de validesa.
  - Permís de conduir espanyol, havent d'acreditar les dades obligatòries que no consten en el mateix, mitjançant un altre document.
  - La cèdula d'inscripció per aquells que no tenen nacionalitat (apàtrides).
  - Els títols de viatge expedits per les autoritats competents del país d'origen o procedència dels seus o de les seves titulars o per organitzacions internacionals.
  - Els documents provisionals d'identitat de les persones sol·licitants d'asil. No són vàlids els documents provisionals en els que s'especifica que està a l'espera de ser o no admesa a tràmit la petició.
  - Documents d'identitat expedits per la Secretaria d'Estat de les Institucions Penitenciàries per a les persones recloses en les que apareixen un número d'identificació, foto i empremta dactilar.
  - Documents d'identitat consular i acreditació d'organismes internacionals expedits pel Ministeri d'Assumptes exteriors i Cooperació.
  Persones de unió europea:
  - Passaport o targeta d'identificació del seu país i el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si s'escau.
  EL DOCUMENT ACREDITATIU DE LA VIVENDA POT SER:
  - Escriptura, contracte de lloguer i l'últim rebut de lloguer pagat, escriptura o sentència d'usdefruit o acceptació d'escriptura d'herència (ORIGINALS i SENSE ESMENES).
  - Al rebut de lloguer ha de constar OBLIGATÒRIAMENT: nom de la persona propietària del pis i data o mensualitat, i una de les dues dades següents: nom de la persona llogatera o adreça del pis o casa llogada.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  De dilluns a divendres, de 9 a 14h. Dilluns i dimecres, de 16 a 19h.

Darrera actualització: 11.12.2019 | 09:45