Llicència d'obres majors

Es consideren obres majors aquelles actuacions d'edificació, ús o transformació del sòl o del subsòl que no tinguin la condició d'obra menor, ni estiguin subjectes a règim de comunicació prèvia.
Les reformes que impliquin la transformació dels usos o de les densitats existents i la variació del nombre o dels límits dels establiments existents en els edificis.

Normativa relacionada

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, modificada per la L 11/99.
Llei 20/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la L 4/99.
D.L. 1/2005, Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Normes urbanístiques del Pla General de Sentmenat.
Ordenances d’edificació del Pla General de Sentmenat.
Ordenança pel tractament de runes i terres.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs.
Ordenances fiscals municipals.

Quin cost té:

L'establert en cada moment per les ordenances fiscals vigents.

Quan es dóna resposta:

30 dies aproximadament.

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho pot sol·licitar la persona que hi estigui interessada o el seu representant degudament autoritzat.

Cal aportar:

 • DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB AQUESTA SOL·LICITUD

  • Instància oficial de l'Ajuntament (descarregar en apartat DOCUMENTACIÓ).
  • Projecte tècnic per duplicat, en format A-4, visat pel corresponent Col·legi Professional, el qual ha de contenir les dades necessàries perquè en examinar-les es pugui comprovar si les obres per a les quals se sol·licita la llicència s'ajusten a la normativa urbanística vigent sobre ús i edificació del sòl.
  • Fotografies de la façana, del solar o de l'emplaçament de l'obra, en què s'observi el grau d'urbanització del carrer.
  • En cas que el projecte contempli la construcció d'un garatge que pressuposi l'entrada i sortida de vehicles des de la via pública, el promotor ha de sol·licitar la llicència per a la construcció del gual i si s'escau, la preceptiva llicència d'activitats.
  • Full de nomenament del contractista signat pel director de l'obra, el promotor i el contractista, i adjuntant la documentació que el propi nomenament indiqui per a cada cas (descarregar en apartat DOCUMENTACIÓ).
  • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge.
  • Full d'assumeix de la direcció de l'obra visat pel col·legi oficial corresponent i signat.
  • Full de nomenament d'arquitecte tècnic visat pel col·legi oficial corresponent i signat.
  • Programa de control de qualitat.
  • Estudi de seguretat i salut (Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre).
  • En el cas de promocions residencials o plurifamiliars caldrà presentar Projecte d’infraestructures i Telecomunicacions, signat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent.
  • Fitxa de característiques o justificant del pressupost de referència establert segons el mètode de càlcul del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC).
  • Contracte d'acceptació de residus, signat amb un gestor autoritzat que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document es farà constar el codi de gestor i el domicili de les obres (Decret 201/1994, de 26 de juliol. Modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny).
  • En el cas de les legalitzacions, caldrà presentar la declaració del cost real i efectiu de les obres.
  • Liquidació que es generi en presentar la sol·licitud d’obres degudament ingressada.

 • OBSERVACIONS

  Documentació complementària
  L'Ajuntament, en qualsevol cas, pot sol·licitar tota la documentació necessària amb la finalitat que les llicències d'obres es concedeixin amb coneixement de totes les circumstàncies i amb les màximes garanties tècniques.

  Concurrència amb altres llicències municipals
  En el cas que del projecte presentat per a la construcció, reforma o l'ampliació d'una edificació es dedueixi que aquesta o part d'aquesta és destinada per a establiments de característiques determinades i a un ús específic (industrial, comercial o de prestació de serveis), s'ha de sol·licitar simultàniament la llicència d'obres i la llicència/permís ambiental.

 • PAGAMENTS

  FIANCES: El que s’estableix en l’article 9 de l’ordenança Fiscal núm. 7.
  PREU: El que s’estableix en cada moment per les ordenances fiscals vigents.
  PAGAMENT: S’estarà al que disposen les Ordenances Fiscals números 5 i 7.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.

Darrera actualització: 15.05.2019 | 12:23