Ban de prevenció d'incendis forestals

Dijous, 15 de març de 2018 a les 08:00

Ban de prevenció d'incendis forestals

1.- Durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, ambdós inclosos, està prohibit a tots els terrenys forestals d’aquest municipi, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i la franja de 500 m que els envolta:

 • Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment, no es podrà:
 • Cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.
 • Fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataguspires.
 • Fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.
 • Llençar objectes encesos.
 • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.
 • Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.
 • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

2.- Es podrà autoritzar, en casos excepcionals, la realització de focs per a tasques agrícoles o forestals. Les autoritzacions s’hauran de sol·licitar a l’Ajuntament, a les oficines del cos d’agents rurals, al consell comarcal o a la delegació territorial del Departament de Medi Ambient.

3.- La circulació de vehicles per les pistes i camins forestals queda limitada a aquells que estiguin vinculats a les finques de la zona i als que pertanyen a l’administració i als serveis públics.

4.- A les urbanitzacions situades en zones forestals o a menys de 500 m de zona forestal, s'hauran de mantenir nets de vegetació els vials, les zones d’accés, les cunetes i totes les parcel·les perimetrals.

5.- Els titulars de línies aèries de conducció d’energia elèctrica hauran de mantenir netes de vegetació les zones de projecció dels conductors, d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre la matèria.

6.- Les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques hauran de mantenir netes de vegetació les respectives zones de servitud d’acord amb la normativa vigent.

7.- Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s’hauran de trossejar o triturar i ser esteses arran de sòl. En cap cas no es podrà deixar dins d’una franja de 20 m d’amplada a banda i banda dels camins.

 8.- En virtut del Decret 206/2005, de 27 de setembre, que modifica el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, les zones forestals situades en aquest terme municipal han estat declarades “zones d’alt risc d’incendis forestals”, durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, ambdós inclosos. Durant aquest període i en aquestes zones, excepte autorització expressa i excepcional del director general del Medi Natural, no s’autoritzaran treballs forestals que generin restes vegetals.

 9.- Quan l’índex de perill d’incendi sigui extrem i sempre entre el 15 de juny i el 15 de setembre, queda absolutament prohibit en tots els terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta:

 • Encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas i de barbacoes de qualsevol mena o similars.
 • Fumar dins el bosc.
 • Realitzar qualsevol tipus d’aprofitament forestal.
 • A més, quedaran suspeses totes les autoritzacions.

10.- L’Ajuntament, dins de l’àmbit de les seves competències, pot establir les normes addicionals que consideri necessàries quan es requereixin.

 11.- Qui sigui sorprès contravenint aquestes prohibicions o qualsevol altra de les establertes a la vigent normativa sobre incendis forestals, serà objecte de denúncia a qualsevol de les Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

 12.- Tota persona que adverteixi l’existència d'inici d’un incendi forestal cal que ho comuniqui immediatament al telèfon d’Emergències 112 o a la Policia Local (Tel. 937 150 092), o a qualsevol agent de l’autoritat que pugui localitzar.

 13.- En cas d’activació del Pla ALFA 2, evitar treballs forestals amb maquinària (moto serra, etc.) en parcel·les urbanes, de les 12 a les 17 h.

Sentmenat, març de 2018

Montserrat Rueda Miralles

Alcaldessa de Sentmenat   

Darrera actualització: 16.03.2018 | 12:54