Llicència d'obres menors

Es considera com a obres menors aquelles obres de modificació, reforma o rehabilitació d'un edifici existent, sempre que no alterin la seva configuració arquitectònica ni tinguin caràcter d'intervenció total o buidat de l'estructura.

Normativa relacionada:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, modificada per la L 11/99.
Llei 20/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la L 4/99.
D.L. 1/2005, Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Normes urbanístiques del Pla General de Sentmenat.
Ordenances d’edificació del Pla General de Sentmenat.
Ordenança pel tractament de runes i terres.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs.
Ordenances fiscals municipals.

 

Quin cost té:

L'establert en cada moment per les ordenances fiscals vigents.

Quan es dóna resposta:

15 dies aproximadament.

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho pot sol·licitar la persona que hi estigui interessada o el seu representant degudament autoritzat.

Cal aportar:

 • DOCUMENTACIÓ

  • Instància oficial de l'Ajuntament (descarregar en apartat DOCUMENTACIÓ).
  • Fotografia de la façana i/o zona d'intervenció.
  • Full de direcció de l’obra (visat).
  • Projecte tècnic per duplicat (visat).
  • Contracte d’acceptació de residus.
  • Nomenament de contractista (descarregar en apartat DOCUMENTACIÓ).
  • Autoliquidació, degudament ingressada.
  (Si l’obra requereix assumeix, cal presentar fitxa de característiques del COAC)

  CLASSIFICACIÓ
  PETITES OBRES DE REPARACIÓ, MODIFICACIÓ O ARRANJAMENT D'EDIFICIS
  • Reparació superficial de teulades i terrats (D)
  • Construcció de pous (C)
  • Construcció o modificacions de balcons, ampits o elements sobresortints (P i D)
  • Canvi o reparació d'elements estructurals (C i D)
  • Realització o modificació d'obertures que afectin elements estructurals (C i D)
  • Realització o modificació d'obertures que no afectin elements estructurals (C i D)
  • Construcció de lavabos a locals i magatzems (fins a 25 m2) (C)
  • Construcció o modificació d'aparadors (C)
  • Coberts lleugers, oberts o tancats lateralment per envans de superfície no superior a 15 m2 l'altura total dels quals no passi de 3.50 m (C i D)
  • Enderrocs (veure documentació específica)
  OBRES A SOLARS O PATIS
  • Establiment de tanques (C)
  • Treballs d'anivellament als entorns de l'edifici construït sempre que no es produeixin, en cap punt, variacions de més 0.80 m per sobre del nivell natural del terreny i de més de 2.20 m per sota del mateix nivell (D)
  • Formació de jardins, sempre que no siguin provats complementaris a l'edificació de la parcel·la que estan exempts de llicència.
  CONSTRUCCIÓ PISCINES
  • Construcció de piscines (P)
  NOTES ACLARATÒRIES DE LA CLASSIFICACIÓ
  • El senyal (C) significa la presentació de croquis.
  • El senyal (P) significa la presentació de plànols pel facultatiu competent i visat pel col·legi oficial respectiu.
  • El senyal (D) significa presentació de full

 • OBSERVACIONS

  • Si no es té clar el tipus d'obra que es vol fer, es pot consultar al servei de Llicències d'Obra.
  • El plànol d'emplaçament que s'exigeix en les obres classificades sense l'assumeix del tècnic es podrà obtenir en el mateix moment de realitzar la sol·licitud.
  • La darrera classificació de les obres és competència exclusiva dels serveis tècnics municipals, aspecte aquest que, en el moment de redactar l’informe pot fer variar la primera classificació de l'obra. En aquest cas, el tècnic competent indicarà la classificació i el tipus de tramitació que correspon a l'obra, mitjançant escrit d’esmena de discrepàncies que serà comunicat al sol·licitant.

 • PAGAMENTS

  Fiances: El que s’estableix en l’article 9 de l’ordenança fiscal número 7. A més caldrà presentar la corresponent fiança en cas dels enderrocs.
  Preu: El que s’estableixi en cada moment per les ordenances fiscals vigents.
  Pagament: S’estarà al que disposen les Ordenances Fiscals número 5 i 7.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.

Darrera actualització: 15.05.2019 | 12:23