Comunicació prèvia de primera utilització

Estan subjectes a comunicació prèvia per a la primera ocupació les edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte de modificació substancial o d'ampliació, i canvi d'ús (transformació a habitatge) quan per a l'autorització de les obres s'hagi exigit un projecte tècnic.

Normativa relacionada:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, modificada per la L 11/99.
Llei 20/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la L 4/99.
D.L. 1/2005, Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Normes urbanístiques del Pla General de Sentmenat.
Ordenances d’edificació del Pla General de Sentmenat.
Ordenança pel tractament de runes i terres.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs.
Ordenances fiscals municipals.

Quin cost té:

L'establert en cada moment per les ordenances fiscals vigents.

Quan es dóna resposta:

30 dies aproximadament.

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho pot sol·licitar la persona que hi estigui interessada o el seu representant degudament autoritzat.

Cal aportar:

 • DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB AQUESTA SOL·LICITUD

  • Instància oficial de l'Ajuntament (descarregar en apartat DOCUMENTACIÓ).
  •Fotografia de la façana.
  • Autoliquidació, degudament ingressada.
  • Alta en l'Impost sobre Béns Immobles (Document Model 902)
  • Original del certificat del final d'obres, segons model oficial, de l'arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador que han dut a terme la direcció d'obra.
  • Certificat de residus.
  • Declaració del cost real i efectiu de l’obra.

  Documentació complementària
  L'Ajuntament, en qualsevol cas, pot sol·licitar tota la documentació necessària amb la finalitat que les llicències d'obres es concedeixin amb coneixement de totes les circumstàncies i amb les màximes garanties tècniques.

 • OBSERVACIONS

  En els casos en que les obres hagin estat edificis plurifamiliar subjectes a la presentació del corresponent Projecte d’Infraestructura i Comunicacions i que amb la presentació de la sol·licitud d'obres es va presentar sense visar pel Col·legi oficial corresponent, caldrà que sigui adjuntat amb la comunicació prèvia de primera utilització.

 • PAGAMENT

  Preu: L’establert en cada moment per les ordenances fiscals vigents.
  Pagament: S’estarà al que disposa l’Ordenança Fiscal número 7.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.

Darrera actualització: 15.05.2019 | 12:15