Certificats de compatibilitat amb el planejament urbanístic

Aconseguir un certificat de compatibilitat urbanística a fi de poder saber si una activitat és compatible amb el planejament urbanístic vigent.

Normativa relacionada

Ordenança Reguladora de la Intervenció Integral de l'Administració Municipal en les Activitats i Instal·lacions.
Llei d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental (Llei 3/1998). Per consultar els annexos modificats i adaptats pel Decret 143/2003,de 10 de juny, publicat el 25/6/2003 en el DOGC núm. 3911.
Ordenances Fiscals Municipals.
Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (Llei 30/1992 Modificada per la Llei 4/1999).

Quin cost té:

L'establert en cada moment per les ordenances fiscals vigents.

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho pot sol·licitar la persona que hi estigui interessada o el seu representant degudament autoritzat.

Cal aportar:

 • DOCUMENTACIÓ

  • Instància oficial de l'Ajuntament (descarregar en apartat DOCUMENTACIÓ)
  • Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.
  • Memòria descriptiva de l’activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i característiques principals.
  • Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
  • Requeriments de l’activitat respecte als serveis públics municipals.

 • OBSERVACIONS

  Es recomana que en cas de que l'emplaçament sigui dubtós, es sol·liciti certificat de número de policia, així com el plànol d'emplaçament.

 • PAGAMENTS

  Preu: L’establert en cada moment per les ordenances fiscals vigents.
  Pagament: S’estarà al que disposa l’Ordenança Fiscal número 26.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.

Darrera actualització: 15.05.2019 | 12:07